Monika Bartosiewicz-Niziołek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE (prowadzonego przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Warszawskim) oraz kursu trenerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Pierwsze doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji zdobyła w połowie lat 90-tych uczestnicząc w przedsięwzięciach międzynarodowych. Ewaluowała projekty realizowane w ramach IW EQUAL, SPO RZL, Transition Facility, POKL, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej, współpracując z administracją publiczną (min. MEN, MRPiPS, MSZ, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Urzędem m.st Warszawy), instytucjami działającymi w sferze edukacji (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) oraz pomocy społecznej (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także wieloma organizacjami pozarządowymi. Ponadto posiada doświadczenie w zlecaniu i nadzorowaniu procesu ewaluacji, a także prowadzeniu doradztwa w tym zakresie.

Przystąpiła do PTE w 2007 r., od 2008 r. jest członkiem zarządu (w latach 2010-2012 pełniła funkcję sekretarza). Od wielu jest zaangażowana w działalność edukacyjną PTE – koordynuje i współprowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji i badań społecznych skierowane do różnych podmiotów (publicznych, prywatnych oraz NGO).

Autorka publikacji poświęconych tematyce ewaluacji, w tym „Katalogu dobrych praktyk w zakresie ewaluacji programów i przedsięwzięć społecznych”. Obecnie jest zaangażowana w prace 3-ch grup roboczych PTE (grupy projektowej, szkoleniowej oraz grupy ds. współpracy międzynarodowej).

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, członek Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, członek i mentor European Evaluation Society, a także członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

 

Publikacje:

(2018) Evaluation Globe (współautorstwo) opracowanie podrozdziału książki pod red. Stockmann R., Meyer W., Taube L. – polish case study concerning the current state of evaluation Professionalization (Academic Study Courses, Further Training etc., Profession/ Discipline, Compliance to Standards and Quality Obligations), to be published at Palgrave MacMillan

(2016) Ewaluacja w środowisku biznesowym w Polsce Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne Academic Journal of Sociology nr 15 (2)

(2016) O wybranych aspektach i funkcjach ewaluacji. Próba podejścia pragmatycznego (współautorstwo) CUPRUM – Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Ród nr 3 (80) wrzesień (artykuł przygotowany we współpracy z KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe)

(2015) opracowanie materiałów na szkolenie e-learningowe Weź kurs na ewaluację realizowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – przygotowanie 7 modułów tematycznych wraz z ćwiczeniami, testami wiedzy i zadaniem zaliczającym kurs http://kursy.pte.org.pl/course/

(2015) Kuźnia ewaluacji (współautorstwo) artykuł nt. projektu realizowanego przez PTE zamieszczony w publikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Atlas Dobrych Praktyk FIO 2014

(2015) opracowanie materiału nt. ewaluacji służącego upowszechnianiu wiedzy wśród kadr pomocy i integracji społecznej na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie http://www.rops.krakow.pl/lewa/ewaluacja-platforma-internetowa-21/o-platformie-ewaluacja-83.html

(2014) Zaproszenie do ewaluacji, zaproszenie do rozwoju. Poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach (współautorstwo), publikacja Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, http://www.koweziu.edu.pl/item/1010-zaproszenie-do-ewaluacji-zaproszenie-do-rozwoju

(2013) Dobre praktyki w zakresie ewaluacji z perspektywy zamawiającego, publikacja pokonferencyjna Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/files/common/wyniki-badan-raporty/O%20ewaluacji%20z%20roznych%20perspektyw.PDF

(2013) Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II. Podręcznik dobrych praktyk, publikacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

(2012) Ewaluacja programów i przedsięwzięć społecznych – katalog dobrych praktyk, publikacja Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

http://www.rops.krakow.pl/publikacje/inne-wydawnictwa/ewaluacja-programow-i-przedsiewziec-spolecznych-katalog-dobrych-praktyk-123.html

(2012) Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce. Podręcznik dobrych praktyk, publikacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, http://www.pfron.org.pl/ftp/Dobre_praktyki/UE/P_D_P_Wsparcie_osob_gluchoniewidomych_na_rynku_pracy_ii.pdf

(2011) Ewaluacja – powód do obaw, czy okazja do rozwoju? Biuletyn Praktyk Pedagogicznych nr 2, wrzesień

(2011) O ewaluacji  bez tajemnic [w:] Es.O.Es nr 3/2011, publikacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie, http://www.wortales.rops.krakow.pl/biblioteka-ekonomii-spolecznej/esoes-nr-22011.html

(2011) Standardy ewaluacji – w trosce o jakość [w:] Es.O.Es nr 3/2011 (jw.), http://www.wortales.rops.krakow.pl/biblioteka-ekonomii-spolecznej/esoes-nr-22011.html

Realizacja epidot.pl