Trenerzy Kuźni

Monika Bartosiewicz-Niziołek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE przy UW. Pierwsze doświadczenia w zakresie ewaluacji zdobyła w połowie lat 90-tych, uczestnicząc w międzynarodowych projektach badawczych. Ewaluowała projekty realizowane w ramach IW EQUAL, SPO RZL, POKL, POWER, Transition Facility (Środki Przejściowe) oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współpracując m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, MEN, MPiPS, MSZ, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, także licznymi organizacjami pozarządowymi. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń z zakresu ewaluacji oraz metodologii badań społecznych. Prowadziła zajęcia w ramach studiów podyplomowych z ewaluacji na UW. Autorka publikacji poświęconych tematyce ewaluacji. Pełni funkcję wiceprezesa oraz koordynatora ds. szkoleń PTE, członka Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER, członka i tutora European Evaluation Society oraz członka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

 

Maciej Szałaj

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami przy Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych przy Akademii Leona Koźmińskiego. Badaniami ewaluacyjnymi zajmuje się od 2004 r. Członek Grupy Sterującej Ewaluacją SPO RZL, POKL oraz POWER. Uczestniczył w tworzeniu jednej z pierwszych polskich komórek ewaluacyjnych oraz brał aktywny udział w budowaniu krajowego systemu ewaluacji funduszy strukturalnych. W latach 2008-2010 Członek Zarządu, a okresie 2010-2014 Prezes PTE. Specjalizuje się w projektowaniu metodologii i zarządzaniu badaniami ewaluacyjnymi w obszarze innowacyjności, przedsięwzięć publicznych adresowanych do sektora małych i średnich firm oraz działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju kadr gospodarki. Jako prelegent występował na forum licznych konferencji krajowych i zagranicznych (w tym konferencji Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego). Autor kilkunastu artykułów oraz redaktor kilku publikacji poświęconych teorii oraz praktyce badań ewaluacyjnych. Prowadził zajęcia dla słuchaczy Akademii Ewaluacji oraz studiów podyplomowych organizowanych przez Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Akademię Leona Koźmińskiego, a także cykliczne szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej różnych szczebli.

 

Jacek Pokorski

Od 2004 r. prowadzi ewaluacje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – obecnie jako kierownik Sekcji Monitoringu i Ewaluacji Projektów Innowacyjnych w Departamencie Analiz i Strategii PARP. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w latach 2010-2014 wiceprezes – obecnie członek organu nadzoru PTE. Absolwent Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw i otoczenia biznesu oraz ewaluacjach programów wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podnoszenia kwalifikacji kadr sektora prywatnego i rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej. Koordynator i autor wielu projektów badawczych dot. krajowych i europejskich programów rozwoju, członek grup sterujących ewaluacją, współautor wieloletnich planów ewaluacji dot. krajowych programów i strategii. Autor publikacji poświęconych ewaluacji i jej wynikom. Wykłada na studiach podyplomowych z ewaluacji i prowadzi w tym zakresie szkolenia dla przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Z ramienia PARP organizator wielu seminariów dedykowanych zagadnieniom ewaluacyjnym oraz – od 2005 r. we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – międzynarodowej konferencji ewaluacyjnej w Polsce.

 

Wioletta Kozak

Dr nauk humanistycznych. Ewaluacją zajmuje się od 1997 roku. Jest członkiem–założycielem PTE. Prowadzi badania w obszarze edukacji, działalności firm prywatnych oraz projektów EFS – zarówno jako członek zespołu badawczego, jak i kierownik badań. Współautorka wielu raportów badawczych. Ewaluację wykonywała m.in. na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, MEN, MNiSW, NIK oraz szkół wyższych. Pełniła funkcję eksperta w Grupie Sterującej Ewaluacją przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i recenzowała raporty ewaluacyjne na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy MPiPS. Prowadziła także nadzór nad ewaluacją trzech projektów finansowanych ze środków unijnych (wartość projektów: 200 mln) jako przedstawiciel zamawiającego. Autorka wielu artykułów nt. ewaluacji oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym współautorka referatu wygłoszonego w Ammanie, Jordania w ramach Workshop on Quality Assurance of Public Schools Education pt. „External and Internal Evaluations a measure to enhance the quality in education. Some examples from Poland”. Jej zainteresowania w obszarze ewaluacji to podejście triangulacyjne, metody jakościowe, case study, analiza danych jakościowych, a także opracowanie i ocena raportu ewaluacyjnego. Prowadzi działalność szkoleniową i zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Realizacja epidot.pl