Seminarium: Poza granice parametryzacji. O społeczną wartość, etykę i racjonalność ewaluacji | VII Tydzień Jakości Kształcenia

Katedra Antropologii Kultury Współczesnej Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wraz z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym uzyskała aprobatę Biura Doskonalenia Kompetencji UJ oraz Uczelnianego Programu Doskonalenia Jakości Kształcenia na organizację seminarium, które zaprosić chce do refleksyjnego i humanistycznego spojrzenia na koncepcję oraz praktyki działań ewaluacyjnych w warunkach kształcenia uniwersyteckiego, szczególnie w kontekście sytuacji jaką stwarza nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym obowiązująca obecnie w polskim systemie kształcenia.

Seminarium zatytułowane „Poza granice parametryzacji. O społeczną wartość, etykę i racjonalność ewaluacji” odbędzie się w pięknym pomieszczeniu auli Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a więc w miejscu, które do refleksji inspiruje, a nawet zobowiązuje, miejscu niezwykle symbolicznym i dla kultury akademickiej znaczącym. Wydarzenie stanowić będzie komponent Tygodnia Jakości Kształcenia, które od wielu lat stanowi cykliczną już okazję do szerszej refleksji o wartości, celach i potencjałach kształcenia uniwersyteckiego w najstarszej polskiej uczelni. Dziedziczy ona, wzorem Akademii Krakowskiej i społecznej otwartości wartości jagiellońskich, narodową odpowiedzialność intelektualnej kontrybucji budowania Rzeczpospolitej jako dobra wspólnego.

Data: 9 kwietnia 2019

Miejsce: Uniwersytet Jagielloński | Aula Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków, ul. A. Mickiewicza 22

Realizacja epidot.pl