Weź kurs na ewaluację

SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMULE ONLINE (e-learning+ zdalne warsztaty)

„WEŹ KURS NA EWALUACJĘ”

Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych organizacji oraz instytucji (pozarządowych, państwowych), którzy chcą zdobyć podstawową i średniozaawansowaną wiedzę na temat prowadzenia ewaluacji, jak również dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić informacje w tym zakresie. Osoby, które znają proces ewaluacji, będą mogły potwierdzić swoją wiedzę poprzez zdanie testu i uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Jest to kurs dla osób, które:

 • Nie miały dotąd do czynienia z ewaluacją,
 • Próbowały prowadzić ewaluację w swojej organizacji/ instytucji, ale nie czują się w tym działaniu pewnie (chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę),
 • Mają o ewaluacji wystarczającą wiedzę i chcą ją jedynie potwierdzić.

 

Czego można się dowiedzieć się na tym szkoleniu?

Zakres programowy tego kursu odpowiada naszemu kompleksowemu, ok. 60 godzinnemu stacjonarnemu szkoleniu „Kuźnia Ewaluacji”, jednak ma nad nim zasadniczą przewagę w postaci kameralnych grup, które umożliwiają indywidualne podejście do kursantów/ek, w tym konsultowanie z trenerami kwestii związanych z ewaluacją własnych projektów (np. wypracowanie koncepcji ich ewaluacji, przygotowanie narzędzi badawczych itp.).

Podczas kursu można się dowiedzieć m.in.:

 • Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację?
 • Czy ewaluacja to tylko ankiety na zakończenie projektu?
 • Jak wykorzystać zebrane informacje?
 • Jak napisać raport z ewaluacji?
 • Czy raport oznacza koniec ewaluacji?

Cały kurs składa się z trzech poziomów i obejmuje następujące zagadnienia:

Poziom I „PROJEKTOWANIE EWALUACJI”:

 • MODUŁ I – ABC ewaluacji. Zagadnienia wstępne: definicje ewaluacji, cele i rodzaje ewaluacji, kryteria i pytania ewaluacyjne, wskaźniki w ewaluacji, planowanie i projektowanie ewaluacji;
 • MODUŁ II – Metody badań ewaluacyjnych: etapy procesu badawczego w ewaluacji, porównanie i charakterystyka metod jakościowych (desk research, IDI, FGI, obserwacja, case study, panel ekspertów) i ilościowych (ankieta audytoryjna, PAPI, CAWI, CATI, CAPI), triangulacja, dobór próby;

Poziom II „ REALIZACJA BADANIA EWALUACYJNEGO”:

 • MODUŁ III- Konstruowanie narzędzi badawczych: zasady opracowania narzędzi jakościowych (scenariusz wywiadu IDI/FGI) oraz ilościowych (kwestionariusz ankiety/wywiadu),
 • MODUŁ IV – Prowadzenie badania ewaluacyjnego: praktyczne wskazówki nt. realizacji IDI, FGI, sondażu;

Poziom III „ANALIZA DANYCH I RAPORTOWANIE”:

 • MODUŁ V – Analiza danych: zagadnienia wstępne rola i etapy analizy danych, analiza ilościowa i jakościowa: selekcja, kodowanie, analiza właściwa, prezentacja wyników, wnioskowanie,
 • Moduł VI – Raportowanie i rozpowszechnianie wyników ewaluacji: rodzaje i formaty raportów ewaluacyjnych, wskazówki dla osób piszących raport, formułowanie wniosków i rekomendacji, kryteria oceny raportu ewaluacyjnego ;
 • Moduł VII – Warunki udanej ewaluacji i najczęściej popełniane błędy w ewaluacji.

Dodatkowe materiały zamieszczone w repozytorium kursu poszerzają zakres wiedzy zawartej w poszczególnych modułach (są to np. różne filmy, webinaria, publikacje, Standardy Ewaluacji, przykładowe narzędzia badawcze).

 

Jak jest zorganizowany i na czym polega kurs?

Kurs składa się z 3-ch poziomów. Na każdym z nich wyodrębniono 2-3 moduły tematyczne, które zostały podzielone na 6-9 mniejszych jednostek tj. lekcji, którym towarzyszą różne ćwiczenia, zadania i quizy utrwalające zdobytą wiedzę.

Po pierwszym poziomie uczestnik/czka będzie wiedział(a) jak zaplanować i zaprojektować ewaluację (otrzyma odznakę „Projektanta”), po drugim – w jaki sposób przeprowadzić badanie ewaluacyjne (odznaka „Badacz”), a po trzecim – jak przeanalizować dane i napisać raport (odznaka „Analityk – autor raportu”).

Realizacja całego zdalnego kursu zajmuje ok. 30 godzin. Od momentu rejestracji uczestnik/czka ma 30 dni, aby przejść przez wszystkie poziomy szkolenia.

Uczestnik/czka samodzielnie zapoznaje się z zawartością kolejnych lekcji, czytając materiały (treści edukacyjne) i rozwiązując zadania/ ćwiczenia utrwalające wiedzę. Na początku każdego poziomu wypełnia pre-test mierzący poziom wiedzy przed przystąpieniem do udziału w kursie, a po zakończeniu danego poziomu post-test składający się z tych samych pytań. Na tej podstawie uczestnik/czka dowiaduje się jaki postęp zrobił(a).

W celu zaliczenia kolejnych poziomów kursu, trzeba wykonać zadanie domowe, które jest przesyłane, a następnie omawiane podczas warsztatu przez trenera/kę. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone 3 zdalne warsztaty, z których każdy będzie trwał 3 godziny zegarowe.

 

Jakie są warunki przystąpienia do kursu oraz jego zaliczenia?

Udział w kursie wymaga podstawowej znajomości obsługi komputera oraz dostępu do internetu. Kurs można zaliczyć na jednym z trzech poziomów:

 • „Projektant” (poziom I) – jest przeznaczony dla osób zarządzających organizacją/ instytucją, które chcą uzyskać podstawowe informacje na temat ewaluacji i dowiedzieć się jak ją zaplanować i zaprojektować,
 • „Badacz” (poziom I) – jest skierowany do osób, które będą realizowały ewaluację w swojej organizacji/ instytucji,
 • „Analityk i autor raportu” (poziom I) – został poświęcony osobom, które będą czuwały nad przebiegiem procesu ewaluacji w swojej organizacji/ instytucji, analizowały dane, sporządzały raport z ewaluacji oraz zajmowały się rozpowszechnianiem jej wyników.

Rekomendujemy łączną realizację wszystkich poziomów, w szczególności II i III.

Każdy poziom kończy się testem wiedzy. Zaliczenie testu uprawnia do przejścia na kolejny poziom. Dodatkowo, aby zaliczyć każdy poziom, należy również wykonać zadania związane np. z opracowaniem koncepcji ewaluacji, które następnie są omawiane podczas warsztatów. Na rozwiązanie testu uczestnik/czka ma 40 minut. Jeśli nie uda się zaliczyć testu za pierwszym razem, można próbować jeszcze dwa razy (łącznie możliwe są trzy podejścia).

Jeśli uczestnik/czka pozytywnie zda test wstępny (pre-test), automatycznie zalicza dany poziom (i może przejść do kolejnego), bez konieczności zapoznawania się z zamieszczonymi w nim treściami. Szkolenie można ukończyć na dowolnym poziomie.

Po zdanym teście osoba, która nie chce dalej uczestniczyć w kursie, otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia na danym poziomie z wyszczególnionym zakresem programowym, który został przez nią zrealizowany. Warunkiem otrzymania certyfikatu, który wystawia Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (PTE) jest ukończenie pełnego kursu (tj. wszystkich trzech poziomów wraz z warsztatami) oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Osoby, które ukończą pełny kurs mogą się ubiegać o członkostwo w PTE.

Udział w kursie jest odpłatny. Koszt udziału w jednym poziomie wynosi 300 zł netto (369 zł brutto), zaś we wszystkich trzech poziomach 700 zł netto (861 zł brutto). Koszt udziału w 3-ch warsztatach również wynosi 700 zł netto (861 zł brutto), zaś w pojedynczym warsztacie 300 zł netto (369 zł brutto).
Opłata za cały kurs wynosi 1.400 zł netto (1.722 zł brutto)

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli masz dodatkowe pytania, prosimy o wiadomość na adres szkolenia@pte.org.pl

Realizacja epidot.pl