TWORZENIE REKOMENDACJI I WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW EWALUACJI

Autorka: Monika Bartosiewicz-Niziołek


Odbiorcy (grupa docelowa): Przedstawiciele podmiotów i jednostek zlecających ewaluacje (w tym Grup Sterujących Ewaluacją), reprezentujący instytucje publiczne i organizacje pozarządowe

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie tworzenia oraz wdrażania rekomendacji
 • Usystematyzowanie informacji dotyczących wykorzystania wiedzy wynikającej z prowadzenia ewaluacji na różnych etapach wdrażania polityk publicznych/ realizacji projektów i programów
Czas trwania szkolenia (liczba godzin): 8 godzin (1 dzień)

Program szkolenia (nazwa modułu, treści merytoryczne oraz sposób ich przekazania):

 1. Rola rekomendacji i zasady ich formułowania (prezentacja multimedialna)
  • Czym są rekomendacje – jaka jest ich rola w ewaluacji?
  • Cechy dobrej rekomendacji
  • Jak przygotować wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego?
  • Rodzaje i status rekomendacji (strategiczne, operacyjne, horyzontalne)
 2. Współpraca przy formułowaniu i wdrażaniu rekomendacji
  • Dla kogo są rekomendacje? Odbiorcy rekomendacji
  • Uzgodnienia w zakresie rekomendacji i sposobów ich wdrożenia
  • Warunki wypracowania rekomendacji w świetle Standardów Ewaluacji
  • Jak wdrożyć rekomendację i co się stanie gdy to się nie uda?
  • najczęściej popełniane błędy w formułowaniu rekomendacji

Elementy praktyczne:

 • Formułowanie wniosków i rekomendacji (ćwiczenia – praca w parach lub w grupach)
 • Mapowanie interesariuszy (warsztat – praca w grupach)
 • Jakie elementy osłabiają wykorzystanie rekomendacji? (praca grupowa i dyskusja na forum)
 • Dobre i złe praktyki w formułowaniu rekomendacji (wymiana doświadczeń)

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy/czki?

 • jakie są rodzaje rekomendacji oraz czemu one służą
 • jak prawidłowo formułować rekomendacje (istnieje możliwość rozbudowania szkolenia o tematykę zasad wnioskowania/formułowania wniosków z ewaluacji)
 • kim jest odbiorca rekomendacji i jak z nim współpracować
 • co osłabia wykorzystanie rekomendacji
 • jakie są najczęstsze błędy w formułowaniu rekomendacji i jak ich unikać

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy/czki?

 • prawidłowe formułowanie rekomendacji
 • ocena poprawności sformułowania rekomendacji
 • nadawanie rekomendacjom właściwego statusu
 • identyfikowanie odbiorców rekomendacji
 • identyfikacja ryzyk we wdrażaniu rekomendacji

Uwagi:

Szkolenie będzie bazowało na analizie przykładów zaczerpniętych z praktyki ewaluacyjnej.

Autorka ma blisko 20-letnią praktykę w zakresie prowadzenia ewaluacji, a także kilka razy zamawiała badania ewaluacyjne i uczestniczyła w pracach komisji przetargowej. Od 15 lat prowadzi szkolenia na temat ewaluacji oraz metodologii badań społecznych.

Realizacja epidot.pl