O ewaluacji

Czym jest ewaluacja?

Ewaluacja jest rozumiana jako:

 • Ocena wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia.
 • Zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych.
 • Ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście założonych celów, porównywanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami.

W

ytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-13 definiują ewaluację jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.

Ewaluacja może służyć wielu celom. Najczęściej ewaluacja prowadzona jest dla:

 • Zbadania potrzeb np. beneficjentów
 • Określenie kierunków i celów działań
 • Poprawy przejrzystości podejmowanych działań
 • Poznawania mechanizmów wdrażania programów i projektów
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności programów/projektów
 • Wspomagania procesu podejmowania decyzji

 • Identyfikowania słabych i mocnych stron interwencji
 • Sygnalizowania pojawiających się problemów
 • Określania stopnia zgodności z przyjętymi założeniami
 • Zwiększania profesjonalizmu świadczonych usług
 • Pogłębianie odpowiedzialności za program/projekt
 • Demokratyzacji procesu zarządzania

Rodzaje ewaluacji:

ex-ante
(przed realizacją programu/projektu)

mid-term/on-going/ewaluacja bieżąca
(podczas realizacji programu/projektu)

ex-post
(po zakończeniu realizacji programu/projektu)

Ewaluacja ex-ante:

 • Przeprowadzana jest przed wdrażaniem projektu/programu
 • Ocenia na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji
 • Bada kontekst społeczny, gospodarczy, prawny
 • Służy identyfikacji potencjalnych trudności
 • Diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej

Ewaluacja mid-term:

 • Realizowana jest mniej więcej w połowie wdrażania interwencji
 • Poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty
 • Dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji projektu/programu
 • Ocenia poczynione na etapie programowania założenia (cele, wskaźniki)
 • Diagnozuje kontekst realizacji przedsięwzięcia
 • Może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji interwencji oraz aktualizacji przyjętych założeń

Ewaluacja ex-post

 • Przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji projektu/programu
 • Ocenia ma ile udało się osiągnąć założone cele
 • Ocenia skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność
 • Bada długotrwałe efekty (oddziaływanie) projektu/programu oraz ich trwałość
 • Stanowi cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji
P

rzystępując do przeprowadzania ewaluacji trzeba ją precyzyjnie zaplanować, by jak najskuteczniej wykorzystać czas i posiadane zasoby. Unika się w ten sposób również niebezpieczeństwa przeprowadzenia ewaluacji mało efektywnej, zwiększa się natomiast jej użyteczność. Im lepiej zaplanowana ewaluacja, tym większa szansa na przeprowadzenie jej w taki sposób, który dostarczy istotnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i użytkowników.

Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji:

 • Trafność (relevance) – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów
 • Efektywność (efficiency) – kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas
 • Skuteczność (effectiveness) – kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte
 • Oddziaływanie/wpływ (impact) – kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy celem projektu i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju
 • Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju

Standardy ewaluacji zostały wypracowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w ramach projektu „Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce”. Opracowane standardy są efektem wspólnej pracy szerokich środowisk zajmujących się ewaluacją. Ze szczegółowym opisem standardów ewaluacji mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Realizacja epidot.pl