III Międzynarodowy Kongres Ewaluacyjny
„Ewaluacja jako przekraczanie granic”
22 października 2021r. godz. 9.00 – 16.00
ON-LINE

Ewaluacja jako przekraczanie granic

Dotychczasowy porządek i wywodzące się z niego nasze doświadczenia, wiedza oraz przyzwyczajenia, nie są wystarczającym zasobem, by sprostać dynamicznie zachodzącym zmianom społecznym, politycznym, gospodarczym i środowiskowym oraz zmniejszyć poziom narastającej niepewności. Wspólnym mianownikiem naszych dyskusji podczas III Międzynarodowego Kongresu Ewaluacyjnego pod hasłem „Ewaluacja jako przekraczanie granic” będzie pytanie o rolę ewaluacji w tych procesach. Czy ewaluatorzy są gotowi stawić czoła zmieniającym się wymogom współczesności? W jaki sposób przekraczanie granic ewaluacji może wpływać na postrzeganie różnych systemów, instytucji czy wyników badań naukowych? Tematyka tegorocznego Kongresu obejmuje cele zrównoważonego rozwoju, rozwiązania smart cities, działania ewaluacyjne w samorządach lokalnych, zaufanie społeczne oraz naukę obywatelską (citizen science), a także wsparcie dla początkujących ewaluatorów/ek.

„Każda instytucja czy program ma swoją narrację do opowiedzenia, uczy własnej historii, opowiada o drodze rozwoju oraz własnych osiągnieciach w konkretnym czasie”[1] – napisała światowej sławy profesor Helen Simons, gość z Wielkiej Brytanii, która istotnie przyczyniła się do powstania PTE oraz promowania ewaluacji partycypacyjnej i która zaszczyci nas swoją obecnością w czasie Kongresu. Zapraszając gości krajowych i zagranicznych: z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Czech, a także Jordanii, Południowej Afryki i Sri Lanki, chcemy uwzględnić perspektywę lokalną, regionalną i globalną oraz wskazać ich wspólny mianownik – potrzebę współpracy oraz refleksji nad granicami ewaluacji. Proces przekraczania tych granic wymaga od nas przestawienia myślenia z dotychczasowego koncentrowania uwagi na zdobywaniu i posiadaniu zasobów, na współdziałanie w ich wypracowywaniu oraz dzieleniu się.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowym Kongresie Ewaluacyjnym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Patronat nad tym wydarzeniem objęły International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE), organizacja zrzeszająca towarzystwa ewaluacyjne z całego świata, a także EvalPartners oraz Eval4Action, będące inicjatywami na rzecz ewaluacji podjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz IOCE. Patronat Honorowy nad Kongresem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

[1] In: Case Study Research in Practice: „Every institution or programme has a story to tech about its origin, development, achievements at a particular time“, Prologue, 2009

Adresaci Kongresu

Kongres Ewaluacyjny kierujemy w szczególności do:

 • Społeczności ewaluatorów/ek i badaczy;
 • Menadżerów/ek odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami badawczymi;
 • Przedstawicieli/ek środowiska naukowego, w tym ekspertów/ek zajmujących się analizą i oceną polityk publicznych w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych;
 • Osób zajmujących się zarządzaniem organizacjami i projektami współfinansowanymi m.in. ze środków publicznych;
 • Przedstawicieli/ek administracji publicznej odpowiedzialnych za definiowanie i kształtowanie polityk publicznych;
 • Studentów/ek zainteresowanych tematyką ewaluacji;
 • Przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych, w tym towarzystw ewaluacyjnych.

Wykład inauguracyjny

leszek-korpowicz

„Ewaluacja jako przekraczanie granic – transgresje w ewaluacji zorientowanej na przyszłość” to tytuł wykładu inaugurującego III Międzynarodowy Kongres Ewaluacyjny, który przeprowadzi Prof. Leszek Korporowicz.

Leszek Korporowicz jest Dr hab. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, socjolog kultury, pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ, współzałożyciel a obecnie prezes honorowy  Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Pełnił kierownicze funkcje akademickie w uczelniach Warszawy i Krakowa. Autor wielu prac z dziedziny socjologii kultury, studiów międzykulturowych, teoretycznych i metodologicznych podstaw badań ewaluacyjnych, szczególnie ewaluacji rozwojowej oraz edukacyjnych i badawczych projektów animujących humanistyczny kierunek analiz kultury współczesnej, jak Jagiellońskie Studia Kulturowe. Animator i organizator   międzynarodowych konferencji i sympozjów w zakresie studiów kulturowych oraz ewaluacyjnych promujących uspołeczniony i dialogiczny charakter refleksji ewaluacyjnej,  edukacyjnej i kulturowej. Jego główne prace to: „Tworzenie sensu. Język – Kultura – Komunikacja” (Warszawa 1993), współredakcja prac, jak „Komunikacja międzykulturowa” tom I i II (Warszawa, 1996, 1996), przygotowanie pierwszego w Polsce podręcznika ewaluacji pt.: „Ewaluacja w edukacji” (Warszawa 1997), praca habilitacyjna: „Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji” (Warszawa 1996), kolejne prace to: „Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania” (Kraków 2011), „Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego” (Kraków 2016), „Jagiellonian Ideas towards Challenges of Modern Times.” (Kraków 2017).

Gość specjalny

Profesor Helen Simons – zajmuje się edukacją i ewaluacją, pracując na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii. Była przewodniczącą Brytyjskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (UKES), członkinią Akademii Nauk Społecznych Wielkiej Brytanii oraz Królewskiego Towarzystwa Sztuki.

Od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w ewaluacji programów, polityk i instytucji dla agencji rządowych i pozarządowych. Przeprowadziła liczne ewaluacje zewnętrzne programów edukacyjnych i zdrowotnych oraz kierowała programami szkoleniowymi w zakresie studiów przypadku (case study research), ewaluacji polityk oraz ewaluacji demokratycznej w ponad 25 krajach. Ponadto wspomagała prowadzenie autoewaluacji instytucjonalnej. Opublikowała wiele prac na temat teorii i praktyki badań z wykorzystaniem studiów przypadku, metodologii jakościowej, a także w zakresie etyki badań i ewaluacji. Jej książka z 2019 r., „Case Study Research in Practice”, szczegółowo opisuje, jak uzasadniać i przeprowadzać badania typu case study. W swoich ostatnich publikacjach zajmuje się kwestią generalizacji na podstawie studium przypadku oraz rolą etyki w demokratycznych badaniach i ewaluacji.

Obecnie bada rolę sztuk kreatywnych w metodologii ewaluacji/badań społecznych, znajdując również czas na zgłębianie własnej kreatywności poprzez muzykę, poezję i taniec, a także jogę i medytację.

Sesja plenarna

Tytuł dyskusji: „Ewaluacja jako przekraczanie granic”

Sesja plenarna III Kongresu Ewaluacji organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne gromadzi ekspertów ewaluacji z różnych zakątków Europy, którzy nigdy nie pozostali w swoich akademickich wieżach z kości słoniowej, ale przez dziesięciolecia pracowali na marginesie wielu różnych środowisk jako rzecznicy myślenia opartego na dowodach. Będąc praktykami, naukowcami, liderami Towarzystw Ewaluacyjnych przekraczali granice geograficzne, branżowe, dyscyplinarne, demograficzne i co najważniejsze, jak się dziś wydaje – ideologiczne.
Te podróże mentalne doprowadziły ich do miejsca na mapie ewaluacji, gdzie teraz spotykamy się my wszyscy, by uczyć się z ich doświadczeń i wymian zarówno w tym panelu, jak i całym Kongresie.

Jak Chris Ernst, Donna Chrobot-Mason pisze w książce Boundary Spanning Leadership: „Granice, bariery, ograniczenia, przeszkody i ograniczenia — w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym i politycznym nie brakuje granic. Kiedy czasy są trudne, naszą naturalną tendencją jest spięcie. Rysowane są linie bojowe. Silosy organizacyjne stają się coraz wyższe. Światopoglądy kurczą się, postawy zawężają się, a stanowiska zacieśniają się. Zbyt często granice tworzą granice, które dzielą grupy na nas i na nich. Rezultatem mogą być zerwane relacje, ograniczone zasoby, nieoptymalne wyniki i dzielący konflikt. Jednak granice są również granicami. Wszędzie tam, gdzie zderzają się i przecinają granice grup, istnieje potencjał dla różnych sposobów pracy i nowych form współpracy. Granice mogą ujawnić nowe granice rozwiązywania palących problemów, napędzania innowacji i wprowadzania przełomowych zmian. ”

Teraz zwracamy się do nich, aby znaleźć tę kruchą równowagę między budowaniem odporności w niespokojnych czasach a pozostawaniem na płodnych skrzyżowaniach dyskusji o przyszłości ewaluacji. Czy udało nam się, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, zwiększyć poziom wykorzystania ewaluacji w instytucjach i krajach, w których pracujemy? Czy możemy przejść od tego klasycznego tematu naszych konferencji z poczuciem dobrze wykonanej pracy w służbie podejmowania decyzji opartych na dowodach w czasach pandemii?

weronika_felcis

Moderatorka: Weronika Felcis

Zaproszeni goście:

Prof. Volodymyr Yewtukh – Dragomanov University (Kyiv, Ukraine)

Prof. Wolfgang Meyer – Centrum Ewaluacji Uniwersytetu w Saarland (Niemcy), Niemieckie Towarzystwo Ewaluacyjne (DeGEval)

Dr Zenda Ofir – Przewodnicząca Rady Międzynarodowej Akademii Ewaluacji; ex Prezes Afrykańskiego Stowarzyszenia Ewaluacyjnego (AfrEA), ex Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ewaluacji Rozwojowej (IDEAS) i Międzynarodowej Organizacji na rzecz Współpracy w zakresie Ewaluacji (IOCE)

Dr Oto Potluka – Uniwersytet w Bazylei (Szwajcaria), Czeskie Towarzystwo Ewaluacyjne (CES), Europejskie Towarzystwo Ewaluacyjne (EES)

Opis paneli

PANEL 1

Ewaluacja SDG/zrównoważonego rozwoju

weronika_felcis

MODERATORKA: Weronika Felcis – członkini Zarządu Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (EES), sekretarz Międzynarodowej Organizacji Współpracy na rzecz Ewaluacji (IOCE), Uniwersytet Łotewski

[sg_popup id=”2372″ event=”click”]Więcej informacji[/sg_popup]

PANEL 2

Ewaluacja „Smart City”

MODERATORKA:Magdalena Urbańska – członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, CEO TEMBOLab, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

[sg_popup id=”2375″ event=”click”]Więcej informacji[/sg_popup]

PANEL 3

Ewaluacja – poza granice parametryzacji

leszek-korpowicz

MODERATOR: prof. Leszek Korporowicz – Prezes Honorowy PTE, Uniwersytet Jagielloński

[sg_popup id=”2384″ event=”click”]Więcej informacji[/sg_popup]

PANEL 4

Zaufanie i jego brak w ocenie i ewaluacji systemów

MODERATORKA: Anna Kierzkowska-Tokarska – ekspert merytoryczny oraz ewaluator w programach edukacyjnych i społecznych; współpracuje z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Narodowym Instytutem Wolności w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Programie Erasmus+ dla sektora edukacji zawodowej VET., członkini PTE

[sg_popup id=”2386″ event=”click”]Więcej informacji[/sg_popup]

PANEL 5

Ewaluacja − poza oceną efektów działań w samorządach lokalnych

MODERATOR: dr Mirosław Warowicki – członek  Zarządu PTE, Ursa Consulting

[sg_popup id=”2378″ event=”click”]Więcej informacji[/sg_popup]

PANEL 6

Ewaluacja lokalnych projektów wspierających zatrudnienie młodzieży z perspektywy nowych ewaluatorów

MODERATOR: dr Sławomir Nałęcz – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Projekt Youth Impact

[sg_popup id=”2333″ event=”click”]Więcej informacji[/sg_popup]

PANEL 7

Inauguracja Programu Mentorskiego PTE „Mentor4EVAL”

MODERATOR: Alicja Zajączkowska – członkini zarządu PTE, autorka i koordynatorka Programu Mentorskiego PTE Mentor4EVAL, Prezes Zarządu PrePost Consulting Sp. z o.o., ewaluatorka w Laboratorium Innowacji Społecznych

[sg_popup id=”2390″ event=”click”]Więcej informacji[/sg_popup]

Skład Rady Programowej III Międzynarodowego Kongresu Ewaluacyjnego:

 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, EUROREG
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Henryk Mizerek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Leszek Korporowicz prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, kierownik CEAPP
 • dr hab. Barbara Worek prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz prof. PWSIiP, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

Sponsorzy kongresu

Patronaty

Patronat nad wydarzeniem objęły International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE), a także EvalPartners oraz Eval4Action –inicjatywy na rzecz ewaluacji podjęte przez IOCE oraz Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Patronat Honorowy and Kongresem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel, a także Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Związek Miast Polskich.

Partner wydarzenia

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Wydarzenie jest współorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach projektu Youth Impact finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Kontakt ws. Kongresu

kongres@pte.org.pl

Realizacja epidot.pl