Kuźnia ewaluacji 2014 – szkolenia i tutoring dla NGO FIO 2014

Projekt „Kuźnia ewaluacji” był prowadzony od sierpnia do grudnia 2014 r. i został skierowany do 13 organizacji pozarządowych, które dotychczas nie przeprowadzały systematycznej ewaluacji swoich działań. NGO wyznaczyły po dwie osoby, które wzięły udział w cyklu szkoleń wprowadzających, a następnie przeprowadziły ewaluację w swojej organizacji pod opieką tutora. Nabycie przez beneficjentów projektu kompetencji w zakresie prowadzenia ewaluacji miało umożliwić ich organizacjom rzetelne badanie efektów prowadzonych przez nie działań oraz potrzeb ich adresatów, dzięki czemu NGO mogły nauczyć się gromadzić i wykorzystywać wiedzę służącą doskonaleniu realizowanych przez nie projektów.

Twarde rezultaty projektu:

  • 13 zrekrutowanych organizacji tj. 26 osób (na liście głównej) i 4 organizacje na liście rezerwowej (8 osób);
  • 24 osoby uczestniczące w szkoleniu, z tego 20 ukończyło je i otrzymało certyfikat;
  • przeprowadzonych 48 godzin szkolenia w ramach 3 modułów tematycznych;
  • przeprowadzonych łącznie 292 godzin tutoringu w 13 organizacjach, czyli średnio 22,5 godz. dla każdej organizacji;
  • 11 raportów ewaluacyjnych opracowanych przez organizacje w ramach tutoringu;
  • przeprowadzonych 21 godz. superwizji dla tutorów.

O

rganizacje uczestniczące w projekcie zyskały współpracowników dysponujących praktyczną wiedzą i umiejętnościami w zakresie ewaluacji partycypacyjnej, którzy następnie będą mogli samodzielnie prowadzić kolejne badania ewaluacyjne, umożliwiające im wykazywanie uzyskanych efektów, doskonalenie prowadzonych działań/projektów oraz włączanie w ten proces społeczności lokalnych/regionalnych.

FIO_MPiPS_logo1

Realizacja epidot.pl