Zamawianie ewaluacji

Autorzy: Jacek Pokorski, Maciej Szałaj


Odbiorcy (grupa docelowa): Przedstawiciele jednostek zlecających ewaluacje (jak również innego typu badania i analizy społeczno-gospodarcze), oraz jednostek planujących tego typu zamówienia w przyszłości

Cele szkolenia:

 • Poznanie regulacji wyznaczających ramy prawne dla zamawianie i realizacji badań ewaluacyjnych
 • Zdobycie umiejętności samodzielnego zamawiania badań ewaluacyjnych
 • Poznanie formalnych uwarunkowań współpracy zamawiającego z wykonawcą
 • Poznanie „dobrych praktyk” (sprawdzonych rozwiązań) zamawiania ewaluacji, które wymuszają wyższą jakość ewaluacji
Czas trwania szkolenia (liczba godzin): 16 godzin (2 dni)

Program szkolenia (nazwa modułu, treści merytoryczne oraz sposób ich przekazania):

 1. Polski system zamówień publicznych (prezentacja multimedialna)
  • kluczowe regulacje prawne
  • specyfika zamówień „unijnych” i „krajowych”
  • specyfika zamówień „podprogowych”
  • przetargi i negocjacje – charakterystyka trybów udzielania zamówień
 1. Przygotowanie postępowania (prezentacja multimedialna)
  • szacowanie wartości zamówienia
  • projektowanie opisu przedmiotu zamówienia
  • projektowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie – określanie warunków udziału w postępowania ikryteriów oceny ofert
  • przegląd „dobrych praktyk” w zakresie zapisów SIWZ
 1. Przygotowanie postępowania (ćwiczenia – praca w grupach)
  • ćwiczenie I : określanie warunków udziału w postępowaniu
  • ćwiczenie II: określanie kryteriów oceny
  • ćwiczenie III: weryfikacja dokumentacji przetargowej – identyfikacja błędów
 1. Ocena ofert i wybór Wykonawca (prezentacja multimedialna)
  • weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
  • uzupełnienie i wyjaśniania – kiedy wykluczyć wykonawcę? kiedy odrzucić ofertę
  • praca Komisji Przetargowej – co do kogo należy? kto może, a kto nie powinien oceniać ofert?
  • środki ochrony prawnej – kiedy wykonawca może składać odwołanie i jaki ma to wpływ na proces zamawiania ewaluacji?
 1. Ocena ofert (ćwiczenia – praca w grupach)
  • ćwiczenie I: ocena ofert – identyfikacja uchybień formalnych, przygotowanie wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia
  • ćwiczenie II: ocena ofert – przyznawanie punktów
 2. Współpraca z wykonawcą i odbiór wyników ewaluacji (prezentacja multimedialna)
  • Formułowanie istotnych postanowień umowy
  • Aneksowanie umów – przesłanki i ograniczenia
  • Kontrola jakości w trakcie realizacji zamówienia
  • Odbiór wyników ewaluacji
  • Rozliczenie i referencje dla wykonawcy (typy rozliczeń, kary umowne, potwierdzenie należytego wykonania)

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy/czki?

 • kluczowe regulacje prawne (Prawo zamówień publicznych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, RODO)
 • specyfika zamówień realizowanych w procedurze krajowej oraz unijnej
 • specyfika zamówień realizowanych bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych („zamówienie podprogowe”)
 • praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania do stosowania w procesie zamawiania i realizacji ewaluacji, finansowanych ze środków publicznych

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy/czki?

 • szacowanie wartości zamówienia
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia
 • projektowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria oceny oferty, warunki udziału w postępowaniu)
 • ocena oferty i wybór wykonawcy
 • warunki współpracy – określanie istotnych postanowień umowy
 • odbiór przedmiotu zamówienia (sporządzanie protokołu odbioru, naliczanie kar umownych)

Uwagi:

Szkolenie będzie bazowało na analizie autentycznych dokumentów i wartościowych przypadków zamówień na ewaluację (zanonimizowanych).

Autorzy mają ponad 10-letnią praktykę zamawiania ewaluacji i badań dla sektora publicznego, pracy w komisjach przetargowych i zarządzania ewaluacjami po stronie klienta (zamawiającego).

Realizacja epidot.pl