Zespół ds. aktualizacji statutu PTE

Zespół ds. aktualizacji statutu PTE

Koordynator: Jakub Wróblewski
e-mail: jakub.wroblewski@pte.org.pl

Zespół został powołany na czas określony i ma na celu zaktualizowanie zapisów statutu PTE.

W skład zespołu wchodzą:

 • Jakub Wróblewski
 • Monika Bartosiewicz-Niziołek
 • Agnieszka Śnieżek
 • Edyta Boratyńska-Karpiej
 • Joanna Wojtyńska
 • Marian Anasz

Harmonogram prac:

Nasze prace dzielimy na trzy główne etapy:

A. Etap krytyczny

 • poprzez formularz on-line zbieramy uwagi i pomysły dotyczące zmian w Statucie: uwzględnienia nowych zapisów, usunięcia zapisów zbędnych, identyfikacji zapisów sprzecznych/ nieprecyzyjnych,
 • formularz on-line będzie narzędziem pracy Grupy roboczej jak też zostanie przesłany do członków w celu umożliwienia im wyrażenia opinii,
 • na tym etapie wszyscy pracujemy nad całością dokumentu wpisując uwagi odnoszące się do wszystkich rozdziałów

Wykorzystane narzędzie: formularz Google
Cel etapu: opracowanie listy postulowanych zmian.

B. Etap kreacyjny

 • w ramach Grupy roboczej podzielimy się dokumentem przyporządkowując każdemu z nas rozdział dokumentu, w którym opiekun/ka rozdziału przygotuje projekty zmian,
 • zaprojektowane zamiany skonsultujemy w ramach Grupy roboczej.

Wykorzystane narzędzie: udostępniony do edycji on-line Statut
Cel etapu: opracowanie projektów nowych zapisów, które zostaną poddane ocenie zewnętrznej (Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych)

C. Etap konsultacyjny

 • dokument zostanie przekazany do konsultacji zewnętrznej (Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych),
 • finalna wersja dokumentu zostanie przekazana do członków w celu zapoznania się z wersją uznaną roboczo za ostateczną i mającą zostać poddana głosowaniu,
 • w przypadku pojawienia się istotnych uwag zostaną one przeanalizowane przez Grupę roboczą i poddaną konsultacji zewnętrznej.

Cel: opracowanie finalnej wersji Statutu.

Tryb pracy:

 • pracujemy on-line,
 • spotykamy się w cyklu 2-tygodniowych,
 • kolejne spotkanie ok. 17 marca, przyjmujemy, że spotykamy się nie wcześniej niż o godzinie 18:00.

Kolejne kroki:

 • przygotowanie formularza on-line (Kuba),
 • przygotowanie Harmonogramu prac (Kuba),
 • zapytanie CWOP: „CZY ZMIANA STATUTU MOŻE OBEJMOWAĆ CAŁOŚCI DOKUMENTU, CZY KONKRETNYCH ZAPISÓW?” (Kuba),
 • analiza Statutu i zgłoszenie propozycji (w ramach: „A. Etap krytyczny”) (Grupa robocza + członkowie).

 

 

Realizacja epidot.pl