I Ogólnopolski Kongres Ewaluacji

E

waluacja to jeden z kluczowych elementów nowoczesnej gospodarki oraz budowania polityk publicznych w oparciu o dowody, jak również rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

I Kongres Ewaluacji był ogólnopolskim wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Wyznaczyliśmy sobie cel polegający na pobudzeniu do integracji myślenia o ewaluacji. Szeroka grupa odbiorców Kongresu sprawiła, że był on doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy praktyków, trenerów, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych wykorzystywaniem ewaluacji w swoich działaniach.

I Ogólnopolski Kongres Ewaluacji

październik 2015 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa

Sponsorzy

Logo.Agrotec

Kongres Ewaluacji był okazją do:

budowania platformy spotkań firm i klientów oraz potencjalnych klientów branży ewaluacyjnej,
wymiany doświadczeń przedstawicieli branży badawczej i ewaluacyjnej,
zaspokojenia potrzeby dialogu i współpracy między wieloma stronami zaangażowanymi w procesy ewaluacji w Polsce,
tworzenia miejsca inspiracji oraz szansy dla wielu osób z branży ewaluacji do zapoznania się z osobami reprezentującymi to środowisko.

Misję Kongresu oparto na 4 filarach:

1

integracji środowisk ewaluacyjnych w Polsce,

2

wymianie doświadczeń z zakresu bardzo szerokiej gamy rozwiązań związanych z ewaluacją,

3

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

4

szerzeniu dobrych praktyk.

Uczestnicy

I Ogólnopolski Kongres Ewaluacji skierowany był przede wszystkim do:

Kierowników i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami badawczymi
Osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem organizacją i projektami współfinansowanymi m.in. ze środków publicznych
Przedstawicieli organizacji pozarządowych, przede wszystkim działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Środowiska ewaluatorów, badaczy i analityków
Przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za definiowanie i reformowanie polityk publicznych
Studentów zainteresowanych szeroką tematyką ewaluacji
Przedstawicieli środowiska naukowego, w tym ekspertów zajmujących się analizą i oceną polityk publicznych w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych

Program

Tematyka wykładów oraz warsztatów dostosowana została do potrzeb przedstawicieli różnych instytucji i firm, poszukujących nowych dróg rozwoju z zastosowaniem wypracowanych w trakcie Kongresu pomysłów i pojawiających się w związku z nimi nisz biznesowych.

Kongres zbudowany jest z czterech podstawowych części:

1

wykłady w formie prezentacji,

2

panel dyskusyjny,

3

praca grupowa w systemie open space,

4

warsztaty.

Ze względu na specyfikę tematu, zdecydowaliśmy się wykorzystać niekonwencjonalne sposoby pobudzania kreatywności w pracy zespołowej. Dlatego też zrezygnowaliśmy z rozbudowanej części wykładowej na rzecz open space i world cafe oraz nieformalnych rozmów kuluarowych (moderowanych w nowoczesny sposób, tak aby włączać w nie wszystkich uczestników Kongresu). Z naszego doświadczenia wynika, że właśnie te dwie metody pozwalają najlepiej nawiązywać kontakty oraz wypracowywać innowacyjne rozwiązania.

Skład Rady Programowej:

Prof. d hab. Grzegorz Gorzelak (EUROREG)

Prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Sławomir Zaręba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Patroni

I Ogólnopolski Kongres Ewaluacji został również włączony w obchody 70-lecia istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

UN70 - polskie logo kolor1

Partnerzy

Raport „Ewaluacja zmienia życia”

wydany przez United Nations Evaluation Group z okazji międzynarodowego roku ewaluacji

Realizacja epidot.pl