Statut Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, w dalszej części Statutu jest zwane Towarzystwem.

§2

Głównym obszarem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest m. st. Warszawa.

§3

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może powoływać sekcje specjalistyczne. Działalność powoływanych sekcji specjalistycznych określa osobny Regulamin.

§5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6

1. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Towarzystwo może używać skrótu PTE.

§7

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§8

W kontaktach zagranicznych Towarzystwo używa nazwy Polish Evaluation Society.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§9

Celem Towarzystwa jest budowanie kultury ewaluacyjnej oraz upowszechnianie ewaluacji w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu, który polega na metodycznym badaniu wartości danego działania lub obiektu w oparciu o z góry ustalone kryteria oceny.

§10

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie studiów, kursów, szkoleń, doradztwa lub usług doradczych,
b) prowadzenie badań,
c) wymianę doświadczeń z innymi towarzystwami, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami,
d) współpracę międzynarodową z innymi towarzystwami narodowymi i regionalnymi,
e) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji,
f) organizowanie konkursów i programów stypendialnych,
g) publikacje na temat ewaluacji,
h) udzielanie patronatów i działania na rzecz wzrost jakości ewaluacji,
i) prowadzenie innych działań służących doskonaleniu kompetencji ewaluatorów.

§ 11

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Towarzystwo nie może brać udziału w postępowaniach w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację badań ewaluacyjnych w charakterze oferenta.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) instytucjonalnych,
c) honorowych.

§13

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a) posiada wykształcenie wyższe,
b) posiada doświadczenie związane z praktyką ewaluacyjną lub inne kwalifikacje uznane przez Zarząd Główny,
c) złożyła deklarację, życiorys zawodowy oraz list motywacyjny.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od wymogu posiadania wykształcenia wyższego.
3. Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Główny zwykłą większością głosów w jawnym lub tajnym głosowaniu i przyjmowanym po nim uchwały.
4. Uchwałę o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata w poczet członków Towarzystwa, Zarząd Główny podejmuje w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji.
5. W wypadku uchwały negatywnej ubiegającemu się o przyjęcie przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Główny. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym od dnia wpłynięcia odwołania Walny Zjazd Członków Towarzystwa. Decyzja Walnego Zjazdu Członków jest ostateczna.
6. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
b) skreślenia przez Zarząd Główny z powodu: nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres powyżej 1 roku – po jednokrotnym pisemnym upomnieniu, systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Towarzystwa, rażącego naruszenia postanowień Statutu w szczególności prowadzenia działalności godzącej w cele działalności Towarzystwa lub rażącego naruszenia etyki zawodowej ewaluatora określonej zapisami standardów PTE.
c) wykluczenia w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
d) śmierci członka.

7. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu przysługuje odwołanie się do Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym od dnia wpłynięcia odwołania Walny Zjazd Członków Towarzystwa. Decyzja Walnego Zjazdu Członków jest ostateczna.

§14

Członek zwyczajny ma prawo do:
a) kandydowania do władz Towarzystwa i ich wyboru,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,
c) udziału w działaniach prowadzonych przez Towarzystwo.

§15

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) regularnego opłacania składek członkowskich.
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
c) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
d) przestrzegania etyki zawodowej ewaluatora określonej zapisami standardów PTE,
e) brania czynnego udziału w pracach organizacyjnych Towarzystwa.

§16

1. Członkiem instytucjonalnym mogą zostać podmioty gospodarcze i instytucje zainteresowane działalnością Towarzystwa, która w sposób regularny będzie opłacać składki.
2. Jeden członek instytucjonalny ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Decyzję o przyjęciu członka instytucjonalnego podejmuje Zarząd Główny.
4. Członek instytucjonalny działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
5. Członek instytucjonalny ma te same prawa i obowiązki co członkowie indywidualni z wyjątkiem kandydowania do władz Towarzystwa i ich wyboru.
6. Stawki rocznych składek członkowskich dla członków instytucjonalnych są określone odrębną uchwałą Zarządu Towarzystwa.
7. Przynależność do Towarzystwa członka instytucjonalnego ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu
b) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu w szczególności prowadzenia działalności niezgodnej z celami Towarzystwa lub uchylania się od uregulowania zobowiązań wobec Towarzystwa,
c) utraty osobowości prawnej lub zakończenia działalności gospodarczej.

§17

1. Członkostwo honorowe nadaje – na wniosek Zarządu Głównego – Walny Zjazd Członków Towarzystwa – osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej ewaluacji.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego (z wyjątkiem prawa do czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa) i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Członków Towarzystwa w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu, w szczególności prowadzenia działalności niezgodnej z celami Towarzystwa.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§18

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a) Walny Zjazd Członków Towarzystwa,
b) Zarząd Główny Towarzystwa,
c) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zjazdu Członków w tym przedmiocie. W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
4. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w pierwszym terminie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, chyba że statut stanowi inaczej.
5. Członkowie wybrani w skład władz Towarzystwa mają prawo do rezygnacji z przyjętej funkcji w uzgodnieniu z Prezesem Towarzystwa oraz przedstawieniu wniosku na spotkaniu Zarządu Głównego.

§19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Członków.
2. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Walny Zjazd Członków odbywa się przynajmniej raz na rok.
4. Walny Zjazd Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
5. Obradami Walnego Zjazdu Członków kieruje przewodniczący obrad wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków, spośród członków Towarzystwa nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) powołanie i odwołanie prezesa Towarzystwa, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
e) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
f) nadawanie tytułu honorowego prezesa Towarzystwa, członkostwa honorowego (na wniosek Zarządu Głównego) oraz pozbawianie tych tytułów,
g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
h) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia do Towarzystwa lub skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków.
7. W Walnym Zjeździe Członków z głosem stanowiącym biorą udział:
a) członkowie zwyczajni i przedstawiciele członków instytucjonalnych (z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może jednocześnie występować w roli członka zwyczajnego i instytucjonalnego),
b) członkowie ustępujących władz centralnych Towarzystwa,
c) prezes honorowy oraz członkowie honorowi.
8. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie zwykłej większości głosów bez względu na ilość obecnych.
9. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Zarząd Główny zawiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

§20

1. Nadzwyczajny Zjazd Członków Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek minimum 1/3 liczby członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty otrzymania żądania lub wniosku określonego w punkcie 1 i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§21

1. Zarząd Główny jest wybierany przez Walny Zjazd Członków w liczbie od 5 do 8 osób i przed nim ponosi odpowiedzialność.
2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika. Na stanowisko prezesa Towarzystwa osobę z uprzednio zgłoszonych kandydatów wybiera Walny Zjazd Członków.
3. Do zadań Zarządu Głównego należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Członków,
c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
d) zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa,
g) zwoływanie Walnego Zjazdu Członków,
h) przyjmowanie członków, skreślanie osób z listy członków oraz wykluczanie członków,
i) powoływanie, koordynowanie działalności oraz w uzasadnionych przypadkach zawieszenie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych i ich zarządów, sekcji naukowych, grup roboczych oraz nadzorowanie ich działalności,
j) zawieszanie uchwał Sekcji Specjalistycznych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
k) uchwalanie regulaminu działalności sekcji specjalistycznych oraz innych regulaminów wewnętrznych,
l) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Członków o nadanie lub pozbawienie tytułu honorowego prezesa i honorowego członkostwa Towarzystwa,
m) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania,
n) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
o) w razie zawieszenia Zarządu Sekcji Specjalistycznej powoływanie Zarządu Tymczasowego, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Sekcji Specjalistycznej przez Walne Zebranie Członków Sekcji Specjalistycznej,
4. Uchwały Zarządu Głównego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowania i przyjmowanie uchwał może odbywać się w trybie bezpośrednim lub elektronicznym.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia mogą się odbywać w trybie telekonferencji, jednak minimum raz w roku muszą się odbywać poprzez osobiste spotkanie Zarządu.

§22

1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie co najmniej 4-osobowe Prezydium Zarządu Głównego w skład którego wchodzą: prezes Towarzystwa, wiceprezes, sekretarz, skarbnik. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Do podpisywania dokumentów niedotyczących spraw majątkowych uprawniony jest jeden członek Prezydium.

§23

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Wybierana jest przez Walny Zjazd Członków i przed nim ponosi odpowiedzialność za wypełnianie swoich obowiązków.
2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Towarzystwa,
b) składanie Walnemu Zjazdowi Członków sprawozdania z działalności władz Towarzystwa (w tym także swojej) i składanie wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
c) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i prawo żądania wyjaśnień.
d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
e) zwołanie Walnego Zjazdu Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

 

Rozdział V
Sekcje Specjalistyczne

§24

1. Sekcje specjalistyczne zajmują się realizowaniem statutowych celów PTE w odniesieniu do wyodrębnionej problematyki ewaluacji, jej działów lub sposobów jej rozwoju. Na pisemny wniosek co najmniej 3 członków PTE Zarząd Główny powołuje sekcję specjalistyczną i zatwierdza zakres jej działania. Sekcja specjalistyczna na ogólnym zebraniu członków dokonuje co trzy lata wyboru zarządu sekcji w składzie przewodniczącego i co najmniej dwóch członków.
2. Sekcja może opracować własny regulamin, w którym określi dodatkowe warunki przynależności do Sekcji. Regulamin Sekcji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków sekcji specjalistycznej poniżej 5 lub nieprzejawiania działalności przez okres co najmniej dwóch lat, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu sekcji.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§25

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a) składki członków,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,
c) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
d) wpływy z działalności statutowej (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§26

1. Składki członkowskie za dany rok powinny być wpłacone nie później niż do końca I kwartału danego roku.

§27

1. Do ważności pism, dokumentów i świadczeń w sprawach majątkowych wymagane są 2 podpisy: prezesa lub wiceprezesa Towarzystwa oraz skarbnika.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§28

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Członków w pierwszym terminie w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania; w drugim terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Realizacja epidot.pl