ROZPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW EWALUACJI

Autorka: Monika Bartosiewicz-Niziołek


Temat szkolenia: Informowanie o wnioskach i rekomendacjach z badań ewaluacyjnych w celu zwiększenia ich użyteczności oraz grona odbiorów

Odbiorcy (grupa docelowa): Przedstawiciele podmiotów i jednostek zlecających ewaluacje (w tym Grup Sterujących Ewaluacją), osoby reprezentujące instytucje publiczne i organizacje pozarządowe

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie rozpowszechniania wyników ewaluacji
 • Usystematyzowanie informacji na temat języka raportów ewaluacyjnych
 • Nabycie kompetencji umożliwiających lepsze komunikowanie i promowanie wyników ewaluacji
Czas trwania szkolenia (liczba godzin): 8 godzin (1 dzień)

Program szkolenia (nazwa modułu, treści merytoryczne oraz sposób ich przekazania):

1) Znaczenie języka raportów ewaluacyjnych (prezentacja multimedialna)

 • Dostosowanie przekazu dotyczącego wyników ewaluacji do potrzeb odbiorców
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie języka ewaluacji

2) Jak komunikować wyniki ewaluacji?

 • Formy przekazu wyników ewaluacji z uwzględnieniem różnych grup odbiorców
 • Techniki i narzędzia promowania wyników ewaluacji a preferencje odbiorców
 • Kanały komunikacji w promowaniu wniosków i rekomendacji

Elementy praktyczne:

 • Identyfikacja odbiorców wyników ewaluacji (ćwiczenie – praca w grupach)
 • Dostosowanie przekazu nt. wyników ewaluacji do potrzeb odbiorców (j.w.)
 • Promowanie wyników ewaluacji (warsztat – praca w parach lub w grupach)
 • Dobre i złe praktyki w upowszechnianiu wyników ewaluacji (wymiana doświadczeń)

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy/czki?

 • kto może być odbiorcą wyników ewaluacji
 • jak dostosować przekaz nt. wyników ewaluacji do potrzeb odbiorców
 • jak prawidłowo tworzyć przekaz nt. wyników ewaluacji
 • jakie są techniki i narzędzia promowania wyników ewaluacji
 • jakie kanały komunikacji można wykorzystać podczas promowania wyników ewaluacji
 • jakie są najczęstsze błędy w upowszechnianiu wyników ewaluacji i jak ich unikać

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy/czki?

 • identyfikowanie odbiorców ewaluacji
 • umiejętność dostosowania formy i kanału przekazu nt. wyników ewaluacji do potrzeb odbiorców
 • umiejętność dostosowania technik i narzędzi promowania wyników ewaluacji do preferencji odbiorców
 • przygotowanie działań informacyjno-promocyjnych nt. wyników ewaluacji
 • ocena poprawności języka raportów ewaluacyjnych

Uwagi:

Szkolenie będzie bazowało na analizie przykładów zaczerpniętych z praktyki ewaluacyjnej.

Autorka ma blisko 20-letnią praktykę w zakresie prowadzenia ewaluacji, a także kilka razy zamawiała badania ewaluacyjne i uczestniczyła w pracach komisji przetargowej. Od 15 lat prowadzi szkolenia na temat ewaluacji oraz metodologii badań społecznych.

Realizacja epidot.pl