O czasopiśmie

Polski Przegląd Ewaluacyjny (Polish Evaluation Review) jest pierwszym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym problematyce ewaluacji projektów, programów i polityk publicznych w wymiarze teoretycznym i empirycznym, umożliwiającym publikację tekstów o różnorodnej tematyce związanej z problematyką ewaluacji, jak również o różnych założeniach teoretycznych. Czasopismo stanowi pole do refleksji nad procesem ewaluacji, m.in. na temat różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych problemów związanych z prowadzeniem badań ewaluacyjnych, oceny jakości i użyteczności wyników badań ewaluacyjnych (wymiar metaewaluacji), aksjologicznych podstaw badań ewaluacyjnych oraz problemów etycznych związanych z prowadzeniem tego typu badań, celów ewaluacji, możliwości i ograniczeń wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych oraz roli, jaką pełni ona w życiu publicznym lub jaką pełnić powinna. Stanowi również przestrzeń do prezentacji i analizy wyników badań ewaluacyjnych. Służy także jako platforma wymiany poglądów pomiędzy polskim środowiskiem ewaluatorów i społecznością międzynarodową. Czasopismo jest adresowane do autora i czytelnika krajowego oraz zagranicznego. Możliwe jest zatem publikowanie oryginalnych i niepublikowanych wcześniej tekstów w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

Czasopismo ukazuje się raz w roku wyłącznie w bezpłatnej wersji elektronicznej (on-line) zamieszczanej na podstronie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego www.tt.pte.org.pl.

Główną część czasopisma stanowią artykuły naukowe poświęcone problematyce ewaluacji (w tym: studia teoretyczne na temat ewaluacji, jej koncepcji, perspektyw, podejść, teorii, metod, podstaw aksjologicznych, problemów etycznych, celów ewaluacji, studia metaewaluacyjne skoncentrowane na ocenie jakości i wartości ewaluacji oraz możliwości wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych, teksty zawierające prezentację oraz analizę niepublikowanych wcześniej wyników badań ewaluacyjnych charakteryzujących się wysoką jakością zebranego materiału badawczego).  Oprócz tego w Polskim Przeglądzie Ewaluacyjnym możliwe jest zamieszczanie recenzji publikacji naukowych z zakresu ewaluacji. 

Istotnym celem czasopisma jest koncentrowanie się nie tylko na zagadnieniach naukowych, ale również na kwestiach popularyzatorskich. Dlatego w czasopiśmie możliwe jest również zamieszczanie recenzji raportów z badań ewaluacyjnych, sprawozdań z konferencji poświęconych ewaluacji, informacji o realizowanych badaniach ewaluacyjnych. Zaleca się, by autorzy recenzji publikacji poświęconych problematyce ewaluacji koncentrowali się na ocenie m.in. oryginalności podejścia, wykorzystanej metodyki, poprawności zastosowania metod i technik zbierania oraz analizy danych, wskazywaniu dobrych praktyk odnośnie do zastosowanych w recenzowanej publikacji technik, narzędzi oraz podejść, a także rzetelności i dogłębności wnioskowania oraz trafności i użyteczności rekomendacji.

 

Realizacja epidot.pl