Polski Przegląd Ewaluacyjny

Dla autorów

Procedura recenzowania

 • Każda publikacja jest recenzowana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.
 • Proces recenzji publikacji przebiega zgodnie z zasadami double blind process – autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości; w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 • Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza recenzji zawierającego kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji, który jest dostępny na stronie internetowej czasopisma oraz jest przekazywany Recenzentowi wraz z tekstem kierowanym do zrecenzowania.
 • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia ze wskazaniem jednej z następujących rekomendacji do redakcji: (1) opublikować w obecnej wersji, (2) opublikować po drobnych poprawkach, (3) przesłać ponownie po zasadniczej poprawie, (4) odrzucić.
 • Artykuł zostaje przyjęty do publikacji, jeżeli obie recenzje zawierają rekomendację „opublikować w obecnej wersji”; jeżeli przynajmniej jedna recenzja zawiera rekomendację „opublikować po drobnych poprawkach”, to opublikowanie artykułu jest możliwe po odniesieniu się do uwag zgłoszonych przez recenzenta(ów); jeżeli przynajmniej jedna recenzja zawiera rekomendację „przesłać ponownie po zasadniczej poprawie”, to opublikowanie artykułu jest możliwe po odniesieniu się do uwag zgłoszonych przez recenzenta(ów) i ponownej ocenie poprawionego artykułu przez tego samego recenzenta; jeżeli obie recenzje zawierają rekomendację „odrzucić”, to artykuł nie jest kierowany do publikacji lub poprawy; jeżeli jedna z recenzji zawiera rekomendację „odrzucić”, to do oceny artykułu jest wyznaczany trzeci recenzent; jeżeli recenzja trzeciego recenzenta zawiera rekomendację „odrzucić”, to artykuł nie jest kierowany do publikacji lub poprawy.

Wymogi redakcyjne

 • W czasopiśmie możliwe jest publikowanie oryginalnych, wcześniej niepublikowanych i niezgłoszonych do publikacji w innym czasopiśmie następujących rodzajów tekstów w języku polskim lub angielskim: (1) artykuły naukowe, (2) recenzje, polemiki, komentarze, (3) sprawozdania z wydarzeń dotyczących ewaluacji, (4) informacje na temat realizowanych badań ewaluacyjnych.
 • Każdy artykuł naukowy zgłoszony do publikacji w języku polskim zawiera tytuł oraz streszczenie w języku angielskim oraz słowa kluczowe (w języku polskim oraz angielskim).
 • Formatowanie tekstu powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, teksty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: ppe@pte.org.pl w formacie .doc lub .docx. Tekst powinien być napisany czcionką Calibri 11 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z każdej strony, przypisy Calibri 9 pkt. Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów. Numeracja oraz tytuły powinny znajdować się nad materiałami ilustrującymi, a źródło ich pochodzenia – pod. Wyrazy i terminy obce należy pisać kursywą. Cytaty należy pisać pismem prostym i ujmować w cudzysłów. Cytat w cytacie należy oznaczać znakiem >…<.
 • Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi. Cyfra przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem lub kropką. Poszczególne elementy przypisu powinny być oddzielone od siebie przecinkami, na końcu przypisu powinna być kropka.
 • Jeśli chodzi o podawanie źródeł, to zaleca się stosowanie systemu APA 7, który preferuje cytowanie źródeł w głównym tekście, np. Kowalski (2022, s. 10) wskazuje, że… Jeśli podawane źródło nie jest gramatycznie częścią zdania, należy zapisać i nazwisko, i rok w nawiasie oddzielając przecinkiem, np. Zjawisko to nasiliło się w ostatnich latach (Kowalski, 2022, s. 10). W przypadku, gdy praca ma dwóch autorów, podajemy obydwa nazwiska oraz rok publikacji (analogicznie, jak w przypadku jednego autora), natomiast jeśli praca ma trzech lub więcej autorów, w tekście podajemy tylko pierwszego z nich wraz ze skrótem „i in.”, np. Kowalski i in. (2022, s. 10) wskazują, że…
 • Bibliografia uporządkowana jest alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów prac. Wpisy bibliograficzne tworzone są według schematu:
  • Książka: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawcnictwo
  • Artykuł: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr stron.
  • Tekst ze źródła internetowego: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł artykułu. Pobrane: URL (data dostępu).

Dostępność cyfrowa

Nadsyłane artykuły powinny zostać zredagowane zgodnie ze standardami dostępności zapewniając przy tym m.in.:

 1. możliwość prawidłowego maszynowego odczytu treści publikacji, w tym za pomocą programów czytających używanych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku,
 2. teksty alternatywne do zdjęć, ilustracji, tabel, wykresów, map,
 3. tekst wyrównany do lewej strony,
 4. w przypadku tabel zastosowanie formuły ,,wstaw tabelę’’ oraz określenie wierszu nagłówka[1].

[1] Dobre praktyki w zakresie opracowania dokumentów zapewniających dostępność cyfrową można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word

Prawa autorskie

Nadsyłając tekst jego autorzy deklarują jednocześnie że są posiadaczami praw autorskich do artykułu bądź recenzji (utworu), oraz że tekst (utwór) nie narusza praw autorskich osób trzecich. Pisemne potwierdzenie tego stanu rzeczy następuje jedynie w przypadku artykułów przyjętych do druku, w formie (podpisywanej osobiście przez autorów) umowy licencyjnej (licencja niewyłączna) z wydawcą Przeglądu. Autorzy zachowują pełne prawa autorskie i wydawnicze do swoich artykułów. Umowa wysyłana jest do autorów w toku dalszych prac edytorsko-redakcyjnych nad kolejnymi numerami Przeglądu.

Licencja

Złożenie tekstu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).  Autorzy zachowują wszelkie prawa do swojego tekstu.  Autorzy mają prawo do umieszczania opublikowanych już artykułów w serwisach i repozytoriach własnego wyboru.

Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami (m.in. o oryginalności tekstu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja epidot.pl