II Ogólnopolski Kongres Ewaluacyjny

„Nowi aktorzy i  nowe obszary w ewaluacji”

Ewaluacja to jeden z kluczowych elementów nowoczesnej gospodarki oraz budowania polityk publicznych w oparciu o dowody, jak również rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

II Kongres Ewaluacyjny był ogólnopolskim wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Organizatorzy mieli na celu pobudzenie do integracji i myślenia o ewaluacji, bez względu na określoną branżę. Szeroka grupa odbiorców Kongresu sprawiła, że stał się on doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy praktyków, trenerów, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych wykorzystywaniem ewaluacji w swoich działaniach. Szeroka problematyka wykładów i warsztatów podkreślała bogactwo i różnorodność tematyki jakiej dotyczy ewaluacja.

II Ogólnopolski Kongres Ewaluacyjny

20 października 2017 r.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Skład Rady Programowej:

  • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, EUROREG (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Jarosław Górniak, Instytut Socjologii (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Krzysztof Koseła, Instytut Socjologii (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Leszek Korporowicz, Instytut Studiów Międzykulturowych (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Katarzyna Ornacka, Instytut Socjologii (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, Instytut Socjologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • prof. dr hab. Jacek Szlachta Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (Szkoła Główna Handlowa)
  • prof. dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Kazimierz Frieske, Instytut Socjologii (Uniwersytet Warszawski)

Sponsorzy:

EVALU

     PREPOST               BLUEHILL                     PVS                      FURBS

Partnerzy:

II Kongres Ewaluacyjny jest współorganizowany z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

logo Centrum krótkie JPG

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej to miejsce współpracy regionalnego biznesu, instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw klastrowych, NGO-sów i administracji. Celem twórców CZIiTT było stworzenie na Mazowszu ośrodka badawczego wspierającego szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie technologiami, innowacjami i procesami oraz organizacją, poprzez umożliwienie realizacji badawczych projektów innowacyjnych w tych dziedzinach.

Działania CZIiTT skierowane są zarówno do środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej (naukowcy, studenci), innych szkół wyższych jak i środowiska naukowego z regionu, kraju, zagranicy. Beneficjentami są również mazowieccy przedsiębiorcy, w tym start-upy, jednostki sfery B+R z Warszawy i Mazowsza, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Oferta Centrum to połączenie nowoczesnego ośrodka z kreatywną przestrzenią (miejsce do pracy twórczej dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, a także przestrzeń do organizacji konferencji, targów, seminariów) oraz funkcji merytorycznych. Obok nowoczesnej infrastruktury, którą tworzą m.in.: laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, nowoczesne zaplecze konferencyjno-wystawiennicze, socjalne, networkingowe, charakter miejsca tworzy kapitał intelektualny, a więc kadra Centrum odpowiadająca za merytoryczną działalność CZIiTT w zakresie, m.in.: konsolidacji działań uczelni na rzecz efektywnej komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, badań i analiz, rozwoju młodych innowacyjnych naukowców oraz inkubacji/preinkubacji.

II Kongres Ewaluacyjny został objęty patronatem
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

PTE.IIKE.PTS.logo

Realizacja epidot.pl