Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Szanujemy prawo i Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Poniżej znajdziesz więcej informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich  danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (PTE) z siedzibą w Warszawie (01-938) przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 s. 313, wpisane do KRS pod nr: 0000105235, NIP: 525-220-99-72, REGON: 016836045.

Jakie dane przetwarzamy?

Jako Administrator przetwarzamy następujące kategorie danych:

  1. dane kontaktowe takie jak adres mailowy,
  2. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.

Do czego będziemy używać Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji newslettera przesyłanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

Udostępnione przez Ciebie dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę, będą przetwarzane również w celach marketingowych. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie Tobie oferty naszych produktów i usług, np. szkoleń lub publikacji.

Czy masz obowiązek podać dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Wystarczy w tym zakresie wysłać do nas e-mail na adres: ado@pte.org.pl lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny: ul. Rydygiera 15/130, 01-793 Warszawa.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jego dokonaniem. Oznacza to, że do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez nas jest legalne.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać Twoje dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko firmom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych (Twoje dane gromadzone będą na serwerze). W takim przypadku zawarliśmy z tymi podmiotami umowy zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych.

Twoje dane osobowe mogą być także udostępniane organom tj. sądy czy policja – czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

Nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Twoich danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymagać tego będzie proces świadczenia naszych usług. Przekazując dane osobowe do państw trzecich podejmiemy niezbędne środki do zapewnienia, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych tzn. odbiorcy danych pochodzić będą z krajów, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych lub są odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy certyfikowali zgodność z programem Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA.

Co możesz robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Masz prawo do żądania od nas jako Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Twoje żądanie możemy je przenieść do innego Administratora danych.

Odnośnie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu naszych produktów lub usług możesz wnieść sprzeciw.

Do kiedy będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas tak długo, aż wygaśnie prawna potrzeba korzystania z nich, np. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, likwidacja PTE, zaprzestanie publikacji newslettera. Po tym czasie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminom przedawnienia roszczeń, jakie możemy podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec nas.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing naszych produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Realizacja epidot.pl