Jacek Pokorski

Od 2004 r. związany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – główny specjalista komórki ewaluacyjnej PARP; członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, we wrześniu 2010 r. wybrany do Zarządu Towarzystwa i powołany na stanowisko Wiceprezesa PTE; absolwent Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; certyfikowany Project Manager PRINCE2TM; specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw i otoczenia biznesu oraz ewaluacjach programów wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podnoszenia kwalifikacji kadr sektora prywatnego i rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej.

Kierownik i autor wielu projektów badawczych dot. krajowych i europejskich programów rozwoju (m.in. Phare SSG 2000-2003, program Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013); koordynator Grupy eksperckiej ds. ewaluacji przy PARP, członek Grupy roboczej ds. ewaluacji przy Komitecie Monitorującym PO IG oraz innych Grup Sterujących Ewaluacją (PO IG, PO IŚ, SPO WKP, Phare&Transition Facility), ekspert Evaluation Network Meetings with Member States przy DG ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Autor publikacji poświęconych ewaluacji i jej wynikom; od kilku lat wykłada na studiach podyplomowych z ewaluacji, organizuje konferencje i seminaria ewaluacyjne, prowadzi szkolenia z ewaluacji dla przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz prezentuje warsztat ewaluacyjny i wyniki badań na krajowych i zagranicznych konferencjach o tej tematyce.

Realizacja epidot.pl