Rola polskich think tanków w rozpowszechnianiu ewaluacji – ewaluacja a kontrola obywatelska

Prowadzący: Stanisław Bienias
Polskie think-tanki mają do odebrania ważną rolę w promowaniu wśród organizacji pozarządowych i administracji publicznej ewaluacji jako dostarczyciela dowodów dla debaty publicznej. Aktywność think-tanków w tym obszarze obejmuje: 1) samodzielne wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych dla inicjacji i prowadzenia debat publicznych na tematy społecznie wrażliwe; 2) promowanie wykorzystania badań ewaluacyjnych w działaniach partycypacyjnych organizacji pozarządowych; 3) a również prowadzenie kontroli obywatelskiej nad stopniem wykorzystania wyników badań przez administrację publiczną. Wszystkie te działania przyczyniają się do zwiększania wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych oraz poprawy jakości debaty publicznej.
W trakcie panelu dyskusyjnego zastanowimy się nad tym:
  • Jaką rolę w budowaniu debaty opartej na dowodach mogą pełnić polskie think-tanki?
  • Jakie są skuteczne metody i kanały upowszechniania ewaluacji przez polskie think tanki?
  • W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą wykorzystywać badania ewaluacyjne do swoich celów?
  • Co jest bardziej skutecznym instrumentem zwiększania wykorzystania badań ewaluacyjnych – kontrola obywatelska czy współpraca z administracją? Czy kontrola wyklucza współpracę?

 

Biogram prowadzącego:
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji), gdzie odpowiedzialny był za realizację procesu ewaluacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz negocjacje kształtu rozporządzeń UE 2014-2020 w obszarze ewaluacji i wskaźników. Reprezentował Polskę w spotkaniach „Evaluation Network” w ramach DG Regio KE, współpracował z OECD, Bankiem Światowym i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji.
Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju.
Realizacja epidot.pl