Weronika Felcis

weronika_felcis

Telefon: 604 514 350

E-mail: weronika.felcis@pte.org.pl

Weronika Felcis zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi, analizami polityk publicznych oraz ekspertyzami dla sektora publicznego od 2006 roku.

W 2008 roku studiowała na prestiżowym Uniwersytecie Warwick w Anglii. Po pobycie w Wielkiej Brytanii, Weronika zrealizowała trzymiesięczny staż w Krajowej Jednostce Oceny (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). To rozpoczęło długotrwałą i owocną współpracę z zespołem KJE w zakresie szeregu publikacji, warsztatów, konferencji, spotkań Grup Sterujących itp. W maju 2013 współprowadziła szkolenie dla pracowników administracji regionalnej z całej Polski z zakresu ewaluacji opartej na teorii programu.

W trakcie studiów była koordynatorem Sekcji Badawczej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ. Doświadczenie koordynowania grupy ponad 50 osób prowadzącymi 10 projektów ewaluacyjnych oraz marketingowych dla regionalnych instytucji publicznych oraz mediów wzmocniły jej umiejętności organizacyjne w zarządzaniu pracą zespołową i prowadzeniu złożonych zadań badawczych.

Napisała wysoko cenioną pracę magisterską o sposobach pomiaru efektów polityk publicznych. W pracy doktorskiej skupia się na wpływie rozwoju instytucjonalnego na innowacyjność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Do czerwca 2014 roku jest członkiem anglojęzycznego Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich „Society-Environment-Technology”, a w roku 2013 otrzymała roczne stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Pracowni Innowacji Społecznych „STOCZNIA”.

Rozwija również swoje zainteresowania zawodowe, m.in. poprzez udział w programie praktyk Erasmus, które odbyła w Bałtyckim Instytucie Badań Społecznych (Ryga, Łotwa), gdzie znacząco przyczyniła się do rozwoju projektu „Ocena planowania strategicznego na Łotwie oraz wytyczne dla rozwoju Krajowego Systemu Planowania Polityk Publicznych” (2013). We wrześniu 2013 r. z bardzo dobrymi wynikami ukończyła Szkołę Letnią dotyczącą Counterfactual Impact Evaluation (Włochy), a w lutym 2014 jej kontynuację w Trydencie (Włochy).

Była w zespole badawczym po stronie UJ w innowacyjnym projekcie transferu metodologii badań ewaluacyjnych do oceny skutków regulacji finansowanego przez NCBiR.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego od 2012 roku. Jest członkiem EES.W ramach Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego działa w Grupie Sterującej Woluntarystycznym Systemem Certyfikowania Ewaluatorów. W kwietniu 2014 jako jedyny zewnętrzny ekspert została zaproszona na warsztat w Londynie dotyczący wprowadzenia w UKES i EES jego pilotażowej wersji. Jej zaangażowanie w ramach PTE koncentruje się na konsolidacji środowiska i podnoszeniu standardów profesji ewaluatora.