Wykorzystanie wskaźników ilościowych w ewaluacji instytucji edukacyjnych

Prowadzący: Maciej Koniewski, Przemysław Majkut
W ciągu ostatnich 10 lat można zaobserwować dynamiczny rozwój w opracowywaniu wskaźników ilościowych, które można wykorzystywać w ewaluacji szkół oraz polityk publicznych w edukacji na poziomie mikro (lokalnym) i makro (regionalnym lub ogólnopolskim).
Podczas sesji zostaną zaprezentowane najważniejsze z tych wskaźników: wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej oraz porównywalnych wyników egzaminacyjnych oraz możliwości ich zastosowania w ewaluacji ilościowej w edukacji.
Pierwsza z prezentacji będzie poświęcona systemowi egzaminów zewnętrznych. Prezentowane wskaźniki ewaluacyjne są oparte o wyniki uczniów, uzyskane w ich ramach. Dlatego istotne jest, by przedstawić specyfikę, możliwości i ograniczenia tego systemu. Druga sesja będzie dotyczyć porównywalnych wyników egzaminacyjnych, trzecia natomiast wskaźnikom edukacyjnej wartości dodanej. W obu nacisk zostanie położony na wskazanie na możliwości wykorzystania tych wskaźników w ewaluacji ilościowej szkół i polityk publicznych, z uwzględnieniem specyfiki tych wskaźników.
Realizacja epidot.pl