XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY – grupa : „Ewaluacja i prognoza w społeczeństwie”

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam przekazać informację o akceptacji przez Radę  Programową XVI OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU SOCJOLOGICZNEGO grupy tematycznej  pt. „Ewaluacja i prognoza w społeczeństwie” (G22).

Grupa tematyczna  dedykowana ewaluacji jest wspólnym sukcesem Kol. Prof. dra hab. Leszka  Korporowicza (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Kol. Dr Iwony Sobieraj (Uniwersytet Opolski), Kol. Dra Arkadiusza Kołodzieja  (Uniwersytet Szczeciński), Kol. Dra Krzysztofa Piróga (Uniwersytet Rzeszowski) oraz Kol. Dra Marcina Zarzeckiego (Uniwersytet Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Międzynarodowy Rok Ewaluacji stworzył wiele okazji aby z większą uwagą  i zaangażowaniem spojrzeć się na stan konceptualizacji, sposoby  uprawiania, oraz wyzwania jakie stoją przed badaniami i studiami w  dziedzinie ewaluacji. Grupa tematyczna ma być okazją do spojrzenia na  dynamikę badań ewaluacyjnych jako na dynamikę procesów społecznych.

Tematyka grupy tematycznej koncentruje się wokół ewaluacji i prognozy w  społeczeństwie starając się spojrzeć na prognozowanie jako działanie  bazujące na istniejących lub tworzonych planowo ustaleniach, w tym  ewaluacyjnych w kontekście trzech kryteriów:
1) wokół społecznej odpowiedzialności stosowanych badań społecznych. Jest to pytanie zarówno o wykluczenie, jak i partycypację, konsekwencje  personalne i grupowe procesu badawczego.  Jest to też problem  respektowania różnorodności jego celów, otwarcia lub zamknięcia na rolę  jego uczestników;
2) wokół wszystkiego co angażuje ewaluację i prognozę dla  wszechstronnie rozumianego rozwoju społeczności i organizacji, który nie  jest redukowany do parametrycznie opisywanego wzrostu. Postawione  pytania dotyczą umiejętności widzenia nie tyle ilościowej, co  jakościowej zmiany ewaluowanych i prognozowanych działań, potrzeb, ale i  wartości, przyczyn, ale i celów, zagrożeń, ale i potencjałów jakie  ujawnić może rozwojowo zorientowana ewaluacja i prognoza;
3) wokół ewaluacji i prognozy w społeczeństwie wiedzy, które jest  bardziej złożone niż społeczeństwo informacyjne. Wymaga ono od procesu  ewaluacyjnego i prognostycznego syntezy, świadomego i krytycznego  wartościowania, a nie tylko gromadzenia i przetwarzana danych. Temat  generuje pytania o kompetencje badawcze i społeczne badaczy, o zdolność  do autorefleksji, która poddaje wartościowaniu sam proces badawczy.

Ewaluacja jak i prognoza widziana w perspektywie społeczeństwa, to coś  więcej niż społeczny wymiar badań społecznych. Społeczeństwo ze względu  na swoją organiczną, nieredukowalną i wspólnotową naturę przekracza  potrzeby swoich partykularnych systemów, poszczególnych segmentów i instytucji. Grupa otwarta jest także na propozycje referatów dotyczących teoretycznych, metodologicznych i praktycznych problemów prognozowania  zjawisk społecznych.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów do dnia 31  marca 2016 r. zgodnie z zasadami zawartymi na stronie Polskiego  Towarzystwa Socjologicznego:
http://www.pts.org.pl/aktualnosci/pl/1583/xvi-ogolnopolski-zjazd-socjologiczny

Z pozdrowieniami,
Organizatorzy Grupy Tematycznej

Realizacja epidot.pl