Nauka obywatelska – szanse i wyzwania dla ewaluacji

Dr Iwona Sobieraj – Pracownik Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Opolskim, członkini PTE


Nauka obywatelska (citizen science) jest uznawana za część ruchu otwartej nauki (open science), a zarazem stanowi autonomiczny trend, w którym społeczeństwo (osoby nie będące naukowcami) włączane są w realizację badań naukowych. 

Idea otwartej nauki jest już mocno ugruntowana społecznie i dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym rozwija się w zróżnicowanych formach otwartego dostępu do baz danych oraz publikacji naukowych, a także współpracy naukowców na całym świecie. Rozwój programów otwartej nauki jest wspierany przez wiele organizacji międzynarodowych, między innymi Komisję Europejską, UNESCO, a także organizacje pozarządowe, w tym  fundacje i stowarzyszenia. 
W ramach programu HORYZONT, w strategii 2020-24 przeznaczono na realizację projektów z obszarów open science i citizen science  osobne ścieżki grantowe. 

Więcej informacji o otwartej nauce można znaleźć na stronach i w publikacjach wymienionych poniżej: 

Nauka obywatelska rozwija idee otwartej nauki (głównie w postaci wolnego dostępu do zasobów wiedzy), ale także idzie dalej, wskazując na aktywną rolę społeczeństwa (z udziałem wolontariuszy nienaukowców) w rozwoju i upowszechnianiu nauki.  

Pierwotnie funkcje nauki obywatelskiej odnosiły się przede wszystkim do pomocy świadczonej przez wolontariuszy (nienaukowców) w gromadzeniu danych. Najwcześniejsze projekty mieściły się głównie w obszarze nauk przyrodniczych (obserwacje obecności określonych gatunków zwierząt i roślin, badania jakości wody, itp.) i oraz astronomii (obserwacje nieba). 

Jednak z czasem dostrzeżono szersze możliwości włączenia społeczeństwa w tworzenie nauki. Pojawiły się nowe poziomy zaangażowania wolontariuszy w działania w ramach nauki obywatelskiej, które opisują między innymi Sherry R.Arnstein [1], a także Muki Haklay [2] w przytoczonej  niżej wersji: 

Poziom 1 – Crowdsourcing – wolontariusze są włączeni w pozyskiwanie wskaźników, odczyty prostych danych.

Poziom 2 – Rozproszona inteligencja – do wolontariuszy należy zbieranie danych i tworzenie baz danych, czasem także proste analizy i interpretacje. W ramach projektów dla uczestników prowadzone są szkolenia i przygotowywane materiały pomocne w realizacji badań.

Poziom 3 – Uczestnicząca nauka obywatelska – na tym poziomie wolontariusze są włączani w definiowanie problemów badawczych, określanie procesu badawczego oraz zbieranie 
i analizę danych. 

Poziom 4 – Radykalna nauka obywatelska – tworzenie nauki w partnerskiej współpracy naukowców i wolontariuszy w zakresie : definiowaniu problemu, określeniu metodologii, zbieraniu danych oraz ich analizie [3].

Rozwój nauki obywatelskiej może być ograniczony różnymi czynnikami społecznymi 
i kulturowymi, jak np.:

  • zaufaniem (pomiędzy naukowcami i nieaukowcami) do rzetelność i pewność wytwarzanej wiedzy,
  • gotowości nienaukowców (wolontariuszy) do zaangażowania na rzecz tworzenia wiedzy – ich poziom motywacji do udziału w programach citizen science,
  • zaufaniem społeczeństwa i decydentów do wiedzy wytworzonej w ramach nauki obywatelskiej oraz gotowość do wykorzystania i wdrażania jej rezultatów.

Wraz z rozwojem idei nauki obywatelskiej pojawiły się także głosy krytyki, odnoszące się zarówno do pewności i rzetelności gromadzonych danych oraz uzyskiwanej z nich wiedzy, jak też do samej idei nauki uprawianej przy udziale/przez nienaukowców. Zauważano, że nie każdy rodzaj badań nadawał się w tym samym stopniu do realizacji z udziałem wolontariuszy. Pierwsze analizy o charakterze ewaluacyjnym porównywały jakość danych zbieranych przez wolontariuszy z danymi zbieranymi przez naukowców. Dostrzeżono wówczas bardzo istotne znaczenie dobrego przygotowania materiałów informacyjnych i szkoleń dla wolontariuszy, od których w dużym stopniu zależała jakość uzyskiwanych danych. Jeśli materiały te były właściwie przygotowane, jakość danych zbieranych przez wolontariuszy była porównywalna do profesjonalnych badań [4].

Naturalną koleją rozwoju nauki obywatelskiej jest coraz bardziej znaczące włączanie ewaluacji jako odpowiedzi na pytania o sens projektów nauki obywatelskiej, a także jakość dostarczanych danych i wiedzy powstającej dzięki pracy wolontariuszy. Ewaluacja projektów citizen science sięga do wielu ważnych kwestii, takich jak społeczne znaczenie nauki obywatelskiej, korzyści/zagrożenia związane z partycypacją w tych projektach (w zakresie świadomości i wiedzy o otaczającym świecie, zaufania do nauki, wiedzy o procesie naukowym i metodologii, itp.), demokratyzacja nauki, upublicznianie i upowszechnianie wyników nauki, wzmocnienie innowacyjności i zaangażowania społecznego obywateli. Jest też szansą na dalsze doskonalenie projektów nauki obywatelskiej oraz upowszechnianie i wdrażanie rezultatów badań naukowych w społeczeństwie. 

Najwięcej projektów nauki obywatelskiej, a zarazem i badań ewaluacyjnych odnosi się do projektów realizowanych na poziomie I i II citizen science oraz w kontekście nauk przyrodniczych. Zarówno doświadczenie badaczy współpracujących z wolontariuszami, jak też przeprowadzone studia ewaluacyjne ukazują, że zbieranie danych ilościowych przez wolontariuszy, daje stosunkowo dobre rezultaty, satysfakcjonujące profesjonalistów i dające wolontariuszom poczucie prawdziwego uczestnictwa w tworzeniu nauki. Natomiast badania o charakterze jakościowym są trudniejsze w realizacji oraz często nie dają adekwatnych dla profesjonalistów danych. Badania te wymagają także bardziej zaawansowanych metod ewaluacji, które nie zostały jeszcze w tym obszarze wypracowane [4]. 

Ewaluacja projektów nauki obywatelskiej powinna być przeprowadzana co najmniej w trzech wymiarach, ze względu na funkcje, jakie projekty te pełnią:

  1. W zakresie wpływu naukowego;
  2. W zakresie uczenia się i wzmacniania partycypacji uczestników (wolontariuszy);
  3. W zakresie wpływu na społeczeństwo.

            Próby tworzenia modeli ewaluacji oraz doboru wskaźników dla różnych poziomów nauki obywatelskiej są podejmowane już w praktyce i prezentowane w literaturze. Jednak, zarówno bogactwo podejść do citizen science, jak też potrzeba „szycia na miarę” ewaluacji powodują, że będą to (i powinno tak pozostać) jedynie pewne perspektywy/ramy, w których ewaluacje programów nauki obywatelskiej mogą być projektowane. Propozycję taką można znaleźć między innymi 
w publikacji Evaluating citizen science, Towards an open framework [5], w której autorzy na podstawie analizy literatury i raportów ewaluacyjnych z projektów citizen science, zaproponowali własny zestaw wytycznych i kryteriów dla różnych wymiarów ewaluacji programów nauki obywatelskiej.

Dodatkowe informacje o nauce obywatelskiej oraz jej ewaluacji można znaleźć w:Przypisy:

[1]. Arnstein, Sherry R., A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

[2]. Haklay, Muki., 2013, Citizen Science and Volunteered Geographic Information – overview and typology of participation in Sui, D.Z., Elwood, S. and M.F. Goodchild (eds.), 2013. Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice . Berlin: Springer. pp 105-122.

[3]. Więcej podstawowych informacji i źródeł o nauce obywatelskiej:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka_obywatelska#cite_note-autonazwa4-25

[4]. Gommerman Luke and Monroe Martha C., 2012, Lessons Learned from Evaluations of Citizen Science Programs, Document is FOR291, one of a series of the School of Forest Resources and Conservation, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food T and Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date May 2012. https://edis.ifas.ufl.edu/publication/FR359

[5]. Kieslinger Barbara, Schäfer Teresa, Heigl Florian, Dörler Daniel, Richter Anett, Bonn Aletta, Evaluating citizen science – Towards an open framework, in: Hecker, S., Haklay, M., Bowser, A., Makuch, Z., Vogel, J. & Bonn, A. 2018. Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy. UCL Press, London. https://www.researchgate.net/publication/328334525_Evaluating_citizen_science_-_Towards_an_open_framework

Realizacja epidot.pl