Monika Bartosiewicz-Niziołek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE (prowadzonego przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Warszawskim) oraz kursu trenerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Pierwsze doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji zdobyła w połowie lat 90-tych uczestnicząc w przedsięwzięciach międzynarodowych. Ewaluowała projekty realizowane w ramach IW EQUAL, SPO RZL, Transition Facility, EFS (POKL, PO WER, Erasmus +), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej oraz EEA and Norway Grants współpracując z administracją publiczną (min. MEN, MRPiPS, MSZ, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Urzędem m.st Warszawy), instytucjami działającymi w sferze edukacji (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz pomocy społecznej (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także wieloma organizacjami pozarządowymi. Ponadto posiada doświadczenie w zlecaniu i nadzorowaniu procesu ewaluacji, a także prowadzeniu doradztwa w tym zakresie.

Przystąpiła do PTE w 2007 r., od 2008 r. jest członkinią zarządu (w latach 2010-2012 pełniła funkcję sekretarza, zaś w 2014-2021 wiceprezeski). Od wielu jest zaangażowana w działalność edukacyjną PTE – koordynuje i współprowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji i badań społecznych skierowane do różnych podmiotów (publicznych, prywatnych oraz NGO – łącznie ponad 1.500 godzin).

Autorka ponad 20 publikacji poświęconych tematyce ewaluacji. Obecnie jest zaangażowana w prace 3-ch grup roboczych PTE (grupy projektowej, szkoleniowej oraz grupy ds. współpracy międzynarodowej).

Prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, członkini Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, członkini, mentorka oraz certified reviewee/ reviewer of European Evaluation Society, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, member of the Advisory Board of the Network for Evaluation Societies in Europe, Council Member of International Evaluation Academy (Evaluation Training Working Group).

WYKAZ PUBLIKACJI:

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2021). Ewaluacja jako narzędzie wspomagania edukacji [in:] Skrzydła dla STOP (publikacja finansowana w ramach projektu PROO)

Bartosiewicz-Niziołek, M., Felcis, W., Strzęboszewski, P., Hermann-Pawłowska, K., Ciężka, B., Szczurek, A. (2020). Polish Case [in:] The Institutionalization of Evaluation in Europe Stockmann R., Meyer W., Taube L. (ed.), Palgrave Macmillan. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030322830

Bartosiewicz-Niziołek, M., Nałęcz, S., Penza-Gabler, Z., Pintera E. (2020). Evaluation Toolkit. Your Leverage to Better Youth Employment Projects, Warsaw (publication prepared within Youth Impact project financed by the EEA and the Norwegian Financial Mechanism)

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2020). Evaluation of Learning – The Way to Improvement [in:] Education by the Way. Manual for Education Activists Working with People with Low Competencies (publikacja wydana w ramach projektu Erasmus +) https://edu-btw.eu/wp-content/uploads/2020/10/Manual_EDU-BTW.pdf

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2020). Postawy koordynatorów projektów UE wobec ewaluacji [w:] Ewaluacja w działaniach edukacyjnych Ciężka B., Rybińska A. (red.), Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (publikacja recenzowana, dostępna także w wersji anglojęzycznej). http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ewaluacja_online.pdf; https:/http://czytelnia.frse.org.pl/evaluation-educational-practice/

Bartosiewicz-Niziołek, M., Wróblewski, J. (2019). Aspekty demokracji, praw człowieka i dobrego rządzenia w polskiej ewaluacji [w:] Ewaluacja – perspektywa regionalna. Doświadczenia i inspiracje (praca zbiorowa). Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (publikacja recenzowana). http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/ewaluacja/szkolenia_konferencje/IV%20Konferencja%20Ewaluacyjna/Ewaluacja%20perspektywa%20regionalna%20calosc%20final.pdf

Bartosiewicz-Niziołek, M., Wróblewski, J., Fiut, K. (2018). Report on the Assessment of the Current State of DRG Evaluation in Poland, in: Sumpor M. (ed.) Democracy, Rule of Law and Human Rights, and Good Governance Evaluation in Europe. Report on the Assessment of the Current State of DRG Evaluation in Croatia, Greece, Macedonia, Poland, Serbia, Turkey and Ukraine (the research project funded by International Organization of Cooperation in Evaluation/ EvalPartners). http://www.evaluacija.hr/assets/files/DRG%20Evaluation%20in%20Europe%20REPORT.pdf

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2016). Ewaluacja w środowisku biznesowym w Polsce, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne nr 15/2 (czasopismo punktowane); https://www.czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2898

Bartosz, N., Piróg-Nabokowa, I., Bartosiewicz-Niziołek, M., Kozak, W. (2016). O wybranych aspektach i funkcjach ewaluacji. Próba podejścia pragmatycznego. CUPRUM – Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Ród nr 3 (80), s. 77-87 (we współpracy z KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, 4 pkt); http://www.czasopismo.cuprum.wroc.pl/journal-articles/view/196

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2015). Szkolenie e-learningowe Weź kurs na ewaluację realizowane przez PTE w ramach środków FIO – 7 modułów tematycznych, ćwiczenia, testy wiedzy, zadanie zaliczające, repozytorium http://kursy.pte.org.pl/course/

Bartosiewicz-Niziołek, M., Skowrońska, A. (2015). Kuźnia ewaluacji [w:] Atlas Dobrych Praktyk FIO 2014. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/FIO/ATLAS_FIO_2014.pdf

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2015). Materiał nt. ewaluacji dla kadr pomocy i integracji społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie http://www.rops.krakow.pl/lewa/ewaluacja-platforma-internetowa-21/o-platformie-ewaluacja-83.html

Bartosiewicz-Niziołek, M., Marcinkowska-Bachlińska, M., Kozyra, W., Kaczmarczyk, A., Żebrowska, J. (2014). Zaproszenie do ewaluacji, zaproszenie do rozwoju. Poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. http://www.koweziu.edu.pl/item/1010-zaproszenie-do-ewaluacji-zaproszenie-do-rozwoju

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2013). Dobre praktyki w zakresie ewaluacji z perspektywy zamawiającego. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej. http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/files/common/wyniki-badan-raporty/O%20ewaluacji%20z%20roznych%20perspektyw.PDF

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2013). Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/p/2544_PDP_wersja_23_02_13.pdf

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2012). Ewaluacja programów i przedsięwzięć społecznych – katalog dobrych praktyk. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej. http://www.rops.krakow.pl/publikacje/inne-wydawnictwa/ewaluacja-programow-i-przedsiewziec-spolecznych-katalog-dobrych-praktyk-123.html

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2012). Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/publikacje-wypracowane-w-ramach-projektow-ue/wsparcie-osob-gluchoniewidomych-na-rynku-pracy-ii-wez-sprawy-w-swoje-rece/

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2011). Ewaluacja – powód do obaw czy okazja do rozwoju? [w:] Biuletyn Praktyk Pedagogicznych nr 2, wrzesień.

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2011). O ewaluacji  bez tajemnic [w:] Es.O.Es nr 3/2011, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie http://www.wortales.rops.krakow.pl/biblioteka-ekonomii-spolecznej/esoes-nr-22011.html

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2011). Standardy ewaluacji – w trosce o jakość [w:] Es.O.Es nr 3/2011, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie http://www.wortales.rops.krakow.pl/biblioteka-ekonomii-spolecznej/esoes-nr-22011.html

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2007). Ocenianie na poziomie [w:] Piątka z plusem. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Realizacja epidot.pl