Bartosz Olszewski

Absolwent studiów socjologicznych ze specjalizacją Badania Opinii Publicznej, Rynku i Polityki oraz Zarządzania i Rozwoju Lokalnego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów społecznych na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu wykorzystywania metod statystycznych w biznesie z wykorzystaniem oprogramowania SAS na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Zakładzie Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych (d. Katedra Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych, Zakład Statystyki i Demografii). Prowadził zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak: Komputerowa analiza danych jakościowych (poziom podstawowy i rozszerzony), metody i techniki badań socjologicznych, realizacja projektów badawczych, analiza statystyczna ze wspomaganiem SPSS oraz statystyka opisowa. Od 2021 roku wykładowca akademicki na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie w obszarze przedmiotów związanych z badaniami społecznymi i marketingowymi.

Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Wygłoszone referaty poświęcone były tematyce niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz technologiom informacyjno-komunikacyjnym w społeczeństwie.

Członek zespołów badawczych w międzynarodowych i krajowych projektach realizowanych dla organów administracji rządowej, jednostek naukowych, państwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

W latach 2017-2020 pełnił funkcję redaktora statystycznego i metodologicznego Forum Pedagogicznego wydawanego przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Periodyk znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez MNiSW.

Posiada 7 certyfikatów w obszarze procedur analiz statystycznych z wykorzystaniem programowania SAS oraz 2 certyfikaty w zakresie obsługi programu statystycznego IBM SPSS.


Specjalizacje: Polityka społeczna, ochrona zdrowia, edukacja

Email: b.olszewski@uksw.edu.pl

Realizacja epidot.pl