Iwona Parzyńska

Pełnomocniczka dyrektora ds. osób z niepełnosprawnością i koordynator dostępności w Muzeum Narodowym w Krakowie; magister socjologii UJ, studia podyplomowe WSE – analityka marketingowa, członek PTE i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – Sekcja Socjologii Niepełnosprawności. Od 2020 r. prowadzi wykłady na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na studiach podyplomowych „ Zarządzanie Kulturą”. Od 2023 roku prowadzi wykłady na Wydziale Humanistycznym AGH na studiach podyplomowych „Koordynator i audytor dostępności”. W 2022 r. członek Zespołu Sterującego w programie Narodowego Centrum Kultury p.n. Kultura Dostępna, w 2022 roku członek zespołu NIMOZ ds. wytycznych dla muzeów dot. Programu Dostępność Plus. Od 2022 roku członek Rady Fundacji Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Krakowie. Autorka i współautorka publikacji z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz ich uczestnictwa w kulturze .

Doświadczenie badawcze:

  • Koordynatorka projektu „Muzeum uczące się – analiza uczestnictwa w kulturze i badanie potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności na przykładzie publiczności Muzeum Narodowego w Krakowie” (2019 – 2022), (nowa edycja 2023-2025).
  • W latach 2022-2023 koordynatorka projektu MNK „Muzeum bardziej dostępne” (lipiec 2022/czerwiec 2023), w którym wzięło udział blisko 700 osób z niepełnosprawnościami.
  • W latach 2020-2022 członek zespołu realizującego projekt „Spektrum” na rzecz uczestnictwa w kulturze osób ze spektrum autyzmu (w ramach „Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 – partnerstwa strategiczne”) w partnerstwie z FARO. Vlaams Steunpunt Voor Cultureel Erfgoed VZW, Center for Museum Education of the Roma Tre University, Roma Tre University, Universidad Nacional De Educacion a Distancia, Outside in Pathways
  • W 2022 r. członek zespołu realizującego badania publiczności Bramy Poznania na zlecenie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa przez zespół Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK.
  • W 2022 r. realizatorka ewaluacji badania możliwości wsparcia zwiększenia zatrudnienia i wsparcia przedsiębiorczości młodzieży z niepełnosprawnościami w MNK – w ramach projektu „YOUTH IMPACT” w FRDL (dofinansowanego ze środków funduszu EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment)
  • Członek zespołu realizującego badania „Multimodalność w udostępnianiu kolekcji muzealnych dla osób z niepełnosprawnościami – ewaluacja dostępnych rozwiązań” (2021-2022) – współpraca z Wydziałem Humanistycznym AGH
  • W 2017-2018 koordynatorka projektu pn. „Krakowski odbiorca kultury”, realizowanego przez Zakład Zarządzania Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Filharmonię Krakowską, Muzeum Krakowa oraz MNK. W ramach projektu zrealizowano ponad 3 tys. wywiadów kwestionariuszowych dot. oferty kulturalnej 19 krakowskich instytucji kultury.

W PTE prowadzi działania na rzecz:

  • poszerzenia i wzmocnienia działalności szkoleniowej PTE, w tym promocji i sprzedaży szkoleń realizowanych przez członków Towarzystwa oraz organizacji szkoleń wewnętrznych,


Realizacja epidot.pl