Joanna Wojtyńska

Ewaluatorka, badaczka spoleczna, koordynatorka projektów. Absolwentka socjologii i informatyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Ponadto, w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w IOiZwP „Orgmasz” uzyskała dyplom analityka zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze oraz praktykę w zakresie zarządzania projektami. Specjalizacje ewaluacyjne: polityka społeczna, zwłaszcza w obszarze niepełnosprawności oraz edukacja i opieka zdrowotna. W latach 2009-2016 działała w Zespole Badań, Ewaluacji i Monitoringu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego od 2007 roku.

 Doświadczenie organizacyjne i badawcze

Koordynator i badacz m.in. w projektach:

 • Przygotowanie przez organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne diagnozy o charakterze społecznym i polityczno-prawnym dla opracowania założeń do nowej ustawy o polityce wobec osób zniepełnosprawnościami (2015-2016)
 • Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (2010-2012)
 • Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie doświadczeń systemu stargardzkiego oraz nowoczesnego dorobku nauki i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych (2010-2012)
 • Ewaluacja mid term programu PFRON „Uczeń na wsi” (2010)
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno-promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych (2008).

 Wybrane raporty i publikacje

 • Anasz M., Wojtyńska J., Drachal H. (red.), Rehabilitacja – wsparcie – inkluzja. W kierunku nowej polityki wobec niepełnosprawności, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016
 • Anasz M., Mrugalska K., Wojtyńska J., Ferenc M.M., Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością̨ intelektualną, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012
 • Anasz M., Wojtyńska J. (red.), Podjąć wyzwania, wykorzystać szanse. Problemy rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych Mazowsza, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012
 • Wojtyńska J., Fijałkowska A., Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Ewaluacja mid term programu PFRON „Uczeń na wsi”, PENTOR Research International S.A., Warszawa 2010
 • Wojtyńska J., Fijałkowska A., Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno-promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych, Fundacja CBOS, Warszawa 2008
 • Wojtyńska J., Zastosowanie badań ewaluacyjnych w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością, w: Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania, IOiZwP „Orgmasz”, WWSE, Warszawa 2007 

Specjalizacje: Polityka społeczna, zwłaszcza w obszarze niepełnosprawności oraz edukacja i opieka zdrowotna

Email: joanna.wojtynska@wp.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl