Katarzyna Baeck – Kamińska

Absolwentka filologii polskiej, studiów podyplomowych z zakresu nadzoru pedagogicznego, ewaluacji programów i projektów UE, psychologii zachowań społecznych, zarządzania w oświacie oraz przygotowujących do nadzoru pedagogicznego oraz specjalistycznych szkoleń związanych z edukacją.

Współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych i Zespołem EWD jako ekspert EWD. Prowadziła szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz dla nauczycieli w projekcie Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, etap II i III, realizowanym przez Erę Ewaluacji w partnerstwie z MEN oraz UJ. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowego wspomagania szkół jako ekspert merytoryczny oraz współautor innowacyjnych rozwiązań procesu wspomagania.

Autorka i współautorka licznych prac i projektów badawczych dotyczących edukacji,  ewaluacji projektów finansowanych z UE. Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz dyrektorów.

Zajmuje się prowadzeniem ewaluacji projektów i działań w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli; ewaluacją projektów realizowanych ze środków UE, prowadzeniem szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli  w projekcie wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół, prowadzeniem zajęć na studiach podyplomowych oraz szkoleń z zakresu ewaluacji dla szkół i placówek edukacyjnych na terenie całej Polski.


Specjalizacje: Ewaluacja w edukacji: poziom indywidualny oraz instytucjonalny, ewaluacja projektów i programów realizowanych przez szkoły, doskonalenie kadr

Email: katarzyna.kaminska@poczta.onet.eu

Obszar działania: Województwo dolnośląskie

Realizacja epidot.pl