Marian Anasz

Zajmuje się projektowaniem, organizowaniem, kierowaniem i realizacją badań ewaluacyjnych programów i projektów z zakresu polityki wobec niepełnosprawności, finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Dokonuje również analizy społecznych rezultatów wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na ograniczanie zjawisk wykluczenia społecznego oraz integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Doświadczenie zawodowe:

  1. Kierowanie zespołami badań marketingowych w sektorze bankowości, badania i analizy pozycji konkurencyjnej na rynku usług bankowych
  2. Ewaluowanie (kierowanie badaniami, opracowywanie założeń i narzędzi, realizacja, opracowywanie raportów) projektów i programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, finansowanymi z UE i PFRON.
  3. współpraca z NGO, kierowanie zespołem badawczym Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Specjalizacje: Socjologia (w tym ewaluowanie projektów z wymienionego zakresu) zdrowia i niepełnosprawności, polityka społeczna, socjologia struktur społecznych, nierówności i wykluczenie społeczne, socjologia społeczeństwa obywatelskiego

Email: anaszmarian@gmail.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl