Mariusz Kuryłowicz

(Tarnów, 1974) – absolwent Uniwersytetu w Białymstoku – (magister pedagogiki) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie). Ukończył studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Politechniki Białostockiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
Funkcjonariusz Służby Więziennej od 2006 – do chwili obecnej, w latach 2017 – 2021 Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku. Obecnie Dyrektor Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej (dawniej Instytut Badawczo-Rozwojowy) w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
Wykładowca akademicki, adiunkt oraz członek Senatu w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, współredaktor i autor monografii oraz tekstów z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania; promotor prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy przy przewodzie doktorskim. Recenzent zewnętrzny w czasopiśmie Ministra Sprawiedliwości „Probacja”, Recenzent stały w czasopiśmie „The Prison Systems Review” i recenzent w Zeszytach Naukowych SGSP. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów z zakresu bezpieczeństwa i resocjalizacji.
W latach (2017-2021) Członek Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;
Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego; Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.
Kierownik projektu Measuring the Quality of Prison Life (MQPL, SQL) – projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt międzynarodowy – grant EOG/Norwegia
Członek zespołu projektowego dotyczącego Strategii Readaptacji Społecznej.
W ramach prac Instytutu Badawczo-Rozwojowego współautor i kierownik zespołów do opracowania kilku ekspertyz dla MS.


Realizacja epidot.pl