Monika Bartosiewicz-Niziołek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE (prowadzonego przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Warszawskim) oraz kursu trenerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Pierwsze doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji zdobyła w połowie lat 90-tych uczestnicząc w przedsięwzięciach międzynarodowych. Ewaluowała projekty realizowane w ramach IW EQUAL, SPO RZL, Transition Facility, POKL, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej, współpracując z administracją publiczną (min. MEN, MRPiPS, MSZ, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Urzędem m.st Warszawy), instytucjami działającymi w sferze edukacji (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) oraz pomocy społecznej (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także wieloma organizacjami pozarządowymi. Ponadto posiada doświadczenie w zlecaniu i nadzorowaniu procesu ewaluacji, a także prowadzeniu doradztwa w tym zakresie.

Przystąpiła do PTE w 2007 r., od 2008 r. jest członkiem zarządu (w latach 2010-2012 pełniła funkcję sekretarza). Od wielu jest zaangażowana w działalność edukacyjną PTE – koordynuje i współprowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji i badań społecznych skierowane do różnych podmiotów (publicznych, prywatnych oraz NGO).

Autorka publikacji poświęconych tematyce ewaluacji, w tym „Katalogu dobrych praktyk w zakresie ewaluacji programów i przedsięwzięć społecznych”. Obecnie jest zaangażowana w prace 3-ch grup roboczych PTE (grupy projektowej, szkoleniowej oraz grupy ds. współpracy międzynarodowej).

Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, członek Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, członek i mentor European Evaluation Society, a także członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

 


Specjalizacje: Edukacja, polityka społeczna, pomoc społeczna, ochrona zdrowia

Email: monika.bartosiewicz-niziolek@pte.org.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl