Tomasz Kośmider

prof. dr hab., dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, wcześniej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki; w latach 2012–2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej).

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, Podyplomowych Studiów Pedagogiki, kursu językowego (języka angielskiego), stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej (wyróżnienie Rektora AON w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską) oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia związane z tematyką bezpieczeństwa. Jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Autor i współautor blisko 200 opracowań naukowych: książek, artykułów, recenzji oraz ekspertyz, m.in. 18 projektów badawczych. Kierownik 4 projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz i innych opracowań na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców. Związany z wieloma podmiotami bezpieczeństwa. Brał udział opracowaniu dokumentów rangi strategicznej, m.in. uczestnicząc w pracach Zespołu Problemowego – Pozamilitarne przygotowania obronne RP w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego, a także zespołów, których celem było wygenerowanie rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych współpracy resortu obrony z organizacjami pozarządowymi i o charakterze proobronnym, a także założeń rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych Narodowych Sił Rezerwowych. Wielokrotnie brał udział w zespołach eksperckich i konkursowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi oraz think-tankami w kraju i za granicą, bierze udział m.in. w pracach konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych. Recenzent wielu czasopism naukowych, monografii, a także projektów międzynarodowych. Członek komitetów redakcyjnych oraz rad naukowych czasopism.

Odbył cztery staże naukowe, w tym dwa zagraniczne. Aktywny uczestnik programu Erasmus plus, wielu konferencji naukowych organizowanych przez ośrodki akademickie w kraju i zagranicą. Członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Bazy Ludzi Nauki Służb Mundurowych.

Uczestnik gier decyzyjnych analizujących sytuacje kryzysowe, organizowanych m.in. przez Akademię Obrony Narodowej/Akademię Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki, a także Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2012 r. prowadzi zajęcia w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz szkoleń obronnych dla przedstawicieli administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz inspekcji, służb, a także przedsiębiorców. Przez kilka lat był ławnikiem.

Dużą aktywność wykazuje w obszarze promocji kadr, czego owocem jest wypromowanie 5 doktorów, otwarcie 3 kolejnych przewodów doktorskich a także zrecenzowanie 22 rozpraw doktorskich i dokonań naukowych na rzecz uzyskania habilitacji. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych (w kilku Uczelniach).

W obszarze zainteresowań badawczych Autora znajduje się problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego, podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa, aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego oraz doświadczenia wynikające z prowadzonego procesu przygotowań obronno-ochronnych.

Odznaczenia i wyróżnienia:

Krzyż Zasługi; Medal Za Długoletnią Służbę; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju; Srebrny Medal Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej; nagroda I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016.


Specjalizacje: Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego, podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa, aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego

Email: tomasz.kosmider@swws.edu.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl