Zaproszenie do nadsyłania artykułów do Polskiego Przeglądu Ewaluacyjnego / Polish Evaluation Review

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów (w języku polskim lub angielskim) do drugiego numeru Polskiego Przeglądu Ewaluacyjnego (Polish Evaluation Review). Polski Przegląd Ewaluacyjny jest pierwszym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym tematyce ewaluacji. 

Ewaluacja bywa definiowana jako określenie wartości czegoś (np. projektu, programu, działania, interwencji publicznej, produktu). Zasadne jest jednak poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o wartość samej ewaluacji w kontekście funkcjonowania systemów społecznych. Nie jest to pytanie nowe, jednak poszukiwanie na nie odpowiedzi w dalszym ciągu można uznać za doniosłe i aktualne, w szczególności w związku zauważalnymi zjawiskami rezygnacji z prowadzenia ewaluacji lub określania mianem ewaluacji procesów będących jej całkowitym zaprzeczeniem. 

Rozważania poświęcone wartości ewaluacji mogą mieć charakter aksjologiczno-teoretyczny, ale także praktyczny. Dlatego w tematykę numeru będą wpisywać się zarówno artykuły zawierające ogólne refleksje na temat ewaluacji oraz jej roli w życiu społecznym lub w jego wybranych segmentach, ale także artykuły zawierające prezentację wyników projektów badawczych. Uwagę chcielibyśmy także poświęcić zagadnieniu ewaluacji polityk publicznych na poziomie lokalnym/samorządowym z uwzględnieniem potencjału ewaluacyjnego gmin.

Na zasadzie inspiracji, proponujemy by nadsyłane artykuły stanowiły próbę odniesienia się do następujących zagadnień (lista przedstawionych poniżej zagadnień nie stanowi katalogu zamkniętego, do publikacji mogą być skierowane również inne artykuły wpisujące się w szeroko rozumianą problematykę wartości ewaluacji):

  • ewaluacja na poziomie lokalnym (potencjały, bariery, szanse, zagrożenia, dobre praktyki – studia przypadku, finansowanie ewaluacji na poziomie lokalnym);
  • rola ewaluacji w inteligentnym zarządzaniu miastem;
  • co osłabia kondycję ewaluacji w Polsce, a co ją wzmacnia (rozważania teoretyczne i praktyczne zastosowania);
  • perspektywy osób z niepełnosprawnościami w badaniach ewaluacyjnych, jak prowadzić badania ewaluacyjne wśród osób z niepełnosprawnościami;
  • rola ewaluacji we wdrażaniu polityki równości płci;
  • rola ewaluacji w kształtowaniu systemu demokratycznego i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
  • ewaluacja partycypacyjna/inkluzywna;
  • rekomendacje badań ewaluacyjnych – ich formułowanie i wdrażanie;
  • ekosystem ewaluacyjny (mechanizmy współpracy pomiędzy interesariuszami ewaluacji na różnych etapach realizacji procesu ewaluacyjnego);
  • standardy ewaluacji.

Prosimy o nadsyłanie artykułów na adres: ppe@pte.org.pl w terminie do 31 października 2023r.

Objętość nadsyłanych artykułów powinna nie przekraczać 40 tys. znaków. Teksty powinny zostać przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi dostępnymi pod adresem: https://pte.org.pl

Za złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie artykułu, czasopismo nie pobiera opłat.

Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami (m.in. o oryginalności tekstu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja epidot.pl