OKRĄGŁY STÓŁ EWALUACJI

II OKRĄGŁY STÓŁ EWALUACJI

W dniu 15 czerwca 2023r. o godz. 10.00 odbędzie się II OKRĄGŁY STÓŁ EWALUACJI w ramach projektu „THINK TANK Ewaluacyjny” dofinansowanego ze środków PROO NIW-CRSO.

AGENDA SPOTKANIA

Powitanie:

 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Magdalena Urbańska – Sekretarz Zarządu PTE
 • Prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz – Uniwersytet Gdański

Wprowadzenie: Ewaluacja – istota i funkcje. Monika Bartosiewicz-Niziołek – Prezeska Zarządu PTE

I część debaty: Moderacja: dr Jerzy Tutaj – Politechnika Wrocławska/Instytut Maxa Webera/PTE

 • Identyfikacja barier wewnętrznych i zewnętrznych w prowadzeniu ewaluacji na poziomie gminy.

II część debaty: Moderacja: Magdalena Urbańska PTE

 • Jakie działania ewaluacyjne samorząd zamierza w najbliższych latach prowadzić i jakiego wsparcia oczekuje?
 • Jak dane ze SMUP mogą wspierać samorządy w ewaluacji? Aleksandra Sarnowska GUS

Podsumowanie –Magdalena Urbańska PTE

Wręczenie podziękowań dla wszystkich uczestników – dr Jerzy Tutaj – Politechnika Wrocławska/Instytut Maxa Webera/PTE


Relacja ze spotkania

Spotkanie skierowane do samorządów lokalnych odbyło się w Urzędzie Miasta Sopotu, dzięki gościnności Pana Prezydenta Jacka Karnowskiego.

W debacie udział wzięli:

 1. Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 2. Maciej Rusek – Naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji Urzędu Miasta Sopotu
 3. Ewa Wojnicka-Sycz – Prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 4. Jędrzej Strumiłło – Uniwersytet Gdański
 5. Piotr Sycz – Uniwersytet Gdański
 6. Aleksandra Sarnowska – Kierownik Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego GUS
 7. Martyna Rompa – Kierownik referatu Innowacji i Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego
 8. Stella Sobczak – Urząd Miasta Redy
 9. Patrycja Krauze-Maślankowska – Urząd Miasta Redy
 10. Magdalena Urbańska – PTE
 11. Monika Bartosiewicz-Niziołek – PTE

Po wprowadzeniu dotyczącym istoty ewaluacji rozpoczęto dyskusję.

Podsumowanie dyskusji:

 • Kryzys finansowy i ograniczony budżet: Zgłoszono problem braku wystarczających środków na prowadzenie ewaluacji. Wskazano potrzebę wypracowania strategii efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i dostosowanie ewaluacji do możliwości urzędu.
 • Brak przygotowania na zmiany: Zauważono, że samorządy nie są gotowe na zmiany, które niosą za sobą koszty i nie są zawsze akceptowane przez pracowników. Prowadzenie systemowo ewaluacji jest wyzwaniem dla samorządów. Wykonują tylko te badania, które są ustawowo obligatoryjne. Zaproponowano kampanie edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości na temat korzyści płynących z ewaluacji.
 • Ograniczenia kadencyjności władz i upolitycznienie JST: Omówiono trudności związane z rotacją władz oraz wpływem polityki na procesy ewaluacyjne. Zaprezentowano sugestię przypisania odpowiedzialności za ewaluację do stanowiska, a nie osób, aby zapewnić ciągłość działań.
 • Bariery w gromadzeniu danych: Wskazano na problem gromadzenia danych w ramach raportowania do różnych instytucji (GUS, Ministerstwo, itp.) oraz brak kultury wypełniania ankiet przez mieszkańców gmin. Zaproponowano wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, takich jak systemy zarządzania wiedzą (SMUP), w procesie ewaluacji.
 • Brak współpracy między komórkami urzędu: Zidentyfikowano problem braku współpracy między różnymi komórkami w urzędzie, co prowadzi do gromadzenia informacji w izolacji i nie dzielenia się wiedzą. Zasugerowano wykorzystanie FORUM SEKRETARZY do wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk związanych z ewaluacją.

W toku debaty pojawiły się również propozycje rozwiązań.

Propozycje rozwiązań:

 • Edukacja i szkolenia: Przeprowadzenie szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji dla pracowników samorządowych.
 • Zmiana kultury organizacyjnej: Promowanie kultury ewaluacyjnej poprzez nagradzanie za udział w procesach ewaluacyjnych oraz wykorzystanie FORUM SEKRETARZY do wymiany doświadczeń.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów: Wypracowanie strategii efektywnego wykorzystania dostępnych środków na prowadzenie ewaluacji.
 • Stała odpowiedzialność za ewaluację: Przypisanie odpowiedzialności za ewaluację do konkretnych stanowisk, zapewniając ciągłość działań niezależnie od zmian kadrowych.
 • Współpraca między komórkami i jednostkami: Wzmocnienie współpracy z innymi podmiotami oraz wypracowanie standardów wymiany danych w celu usprawnienia procesów ewaluacyjnych. Gromadzenie danych w jednym miejscu. Wdrożenie stanowiska na przykładzie analityka danych miejskich.
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi: Implementacja systemów zarządzania wiedzą oraz innych nowoczesnych narzędzi wspierających proces ewaluacji.

Podjęcie powyższych działań może przyczynić się do usprawnienia procesów ewaluacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz poprawy jakości działań podejmowanych przez samorząd.

Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Jackowi Karnowskiemu za gościnę i udostępnienie sali w Urzędzie.

Opracowanie: Magdalena Urbańska


I OKRĄGŁY STÓŁ EWALUACJI

Agenda spotkania (PDF 531kB)

 1. Powitanie – Magdalena Urbańska – Sekretarz PTE, Koordynatorka Projektu TTE, dr Jerzy Tutaj – Członek PTE, pracownik naukowy  Politechniki Wrocławskiej
 2. Wprowadzenie: Ewaluacja – istota i funkcje – mini wykład – Monika Bartosiewicz-Niziołek – Prezeski Zarządu PTE
 3. I część debaty: Stan obecny ewaluacji na poziomie samorządu lokalnego
 4. Modelowy przykład procesu ewaluacji w samorządzie – dobre praktyki – Magdalena Urbańska
 5. II część debaty: Perspektywy rozwoju ewaluacji na poziomie lokalnym
 6. Znaczenie ewaluacji dla miasta i gminy – mini wykład – – dr Jerzy Tutaj
 7. Podsumowanie

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Instytucji Finansującej, Aglomeracji Wałbrzyskiej, Miasta Jeleniej Góry, Lubawki, Świebodzic, Dzierżoniowa, Gminy Szczawno Zdrój, Czernicy, Dobromierza i Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.


Relacja ze spotkania

W dniu 1 grudnia 2022r.  na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej odbył się OKRĄGŁY STÓŁ EWALUACJI dla dolnośląskich samorządów i zaproszonych gości.

Udział w nim wzięli:

 1. Magdalena Węglarz – Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 2. dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka – Z-ca kierownika Katedry Organizacji i Zarządzania
 3. Janusz Łyczak – Z-ca Prezydenta Jeleniej Góry
 4. Sławomir Antoniewski – Z-ca Burmistrza Miasta Lubawka
 5. Beata Śnieżna – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Lubawka
 6. Jerzy Ulbin – Wójt Gminy Dobromierz
 7. Monika Borysewicz – Z-ca Wójta Gminy Dobromierz
 8. Krystian Ulbin – Radny Starostwa Powiatowego w Świdnicy
 9. Anna Skrzypacz – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Świdnicy
 10. Małgorzata Wrotyńska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Dzierżoniów
 11. Przemysław Grzybowski – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy Świebodzice
 12. Bożena Dróżdż – Dyrektor ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej
 13. Marcin Pawełek – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska
 14. Tomasz Jankowski – Kierownik Wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Czernica
 15. Maja Paszek – Departament Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 16. Agnieszka Zawiślak – Departament Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 17. Danuta Komorowska – Kierownik w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
 18. Paweł Sobik – Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 19. dr Ievgienia Golysheva – Katedra Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 20. dr Jerzy Tutaj – Katedra Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 21. Monika Bartosiewicz-Niziołek – Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
 22. Magdalena Urbańska – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ewaluacji

Spotkanie rozpoczęło się od mini wykładu pt.: „Ewaluacja – istota i funkcje”, który zaprezentowała Monika Bartosiewicz-Niziołek – Prezeska Zarządu PTE. W dalszej części spotkanie moderowała Magdalena Urbańska i dr Jerzy Tutaj.

Rozmowa toczyła się wokół sytuacji ewaluacji w poszczególnych jednostkach. Z dyskusji wynika, że rozumienie i zakres realizowanych ewaluacji różni się w zależności od typu jednostki (wielkości), doświadczenia oraz posiadanych zasobów. Urząd Marszałkowski wdrażający regionalny program operacyjny i realizujący działania na większą skalę niż gminy znacznie wyróżnia się w zakresie realizowanych procesów ewaluacyjnych.

Niestety na poziomie samorządów gminnych rozumienie ewaluacji wykracza daleko poza przyjęte zasady i definicje. Najczęściej jest ona utożsamiana z konsultacjami społecznymi czy audytem, utrzymując przedstawicieli JST w przekonaniu, że realizują ewaluacje, ale nie określają ich takim mianem. Wyraźnie zarysowuje się potrzeba szeroko zakrojonej  edukacji i uświadamiania, czym jest tak naprawdę ewaluacja i to jest na pewno zadanie PTE.

Druga kwestia to postawy samorządowców wobec ewaluacji. Mimo, iż dostrzegalne są jej korzyści, nie jest traktowana jako nawyk w procesie zarządzania gminą. Podejście do ewaluacji jest raczej sceptyczne co wynika, jak twierdzili zebrani przedstawiciel JST z wielu innych obowiązków i zadań nałożonych na samorządy. Inne problemy wysuwają się na pierwszy plan działań. W jednej z gmin zauważalny jest znaczny odpływ mieszkańców, dochodzi do tego ich niska aktywność obywatelska. Stąd gmina boryka się z problemem uzyskania jakichkolwiek informacji od mieszkańców (w rozumieniu procesów badawczych i nie tylko). Inna gmina z kolei odczuwa znaczny przyrost mieszkańców, co z kolei skutkuje brakiem miejsce w przedszkolach i szkołach dla dzieci, koniecznością budowy nowych obiektów, itp. To między innymi powoduje, że gminy nie znajdują czasu na dodatkowe zadania, takiej jak ewaluacja. Nie dostrzegają jednak tego, że ewaluacji mogłaby pomóc lepiej planować działania, reagować na zmiany i określać kierunki rozwoju. Ta sfera również wymaga pracy.

Trzecia kwestia to posiadane zasoby. Uczestnicy wskazywali, że nie posiadania ani zasobów kadrowych, ani finansowych, żeby wykonywać ewaluację. Rzadko zlecają ewaluację podmiotom zewnętrznym, najczęściej wykonują pewne elementy badań własnym zasobami kadrowymi. Ewaluacja przytaczane przez gości dotyczyły zazwyczaj strategii rozwoju lokalnego. Problem pojawia się w tedy, gdy nie jest dostrzegalna patologia realizacji ewaluacji strategii przez ten sam podmiot, który pisał strategię (firma zewnętrzna). Nie ma tu mowy o obiektywizmie, jeśli sami oceniamy swoje produkty i nie ma tu mowy o żadnej autoewaluacji, która również ma określone zasady.

Na szczęście są również gminy, w których kierownictwo kładzie nacisk na działalność analityczną, stosują różne metody badawcze poza ankietyzacją (np. analizę efektywności)  i wdrażają w działaniach gminy rekomendacje z przeprowadzonych badań, np. dotyczące zmniejszenia liczby wskaźników. Pocieszający jest fakt, iż przedstawiciele biorący udział w spotkaniu są bardzo otwarci na zmiany i na współpracę z PTE w zakresie ewaluacji. Pan Wójt Jerzy Ulbin poruszył ważną kwestię, że „zmiany należy zacząć od siebie”.

Reasumując:

 • Ewaluacja jest błędnie utożsamiana z innymi procesami badawczo-kontrolnymi stosowanymi w urzędach na szczeblu gmin i powiatu;
 • Potrzebna jest powszechna edukacja wśród samorządów na temat ewaluacji i jej korzyści dla JST;
 • Konieczna jest zmiany mentalności i w drugim kroku postaw samorządów wobec ewaluacji;
 • Konieczne jest oswojenie samorządowców z pojęciem i zasadami ewaluacji;
 • Należy przygotować katalog dobrych praktyk, który zobrazuje samorządom procesy ewaluacyjne;
 • Potrzebne są częstsze spotkania – w tym zdalne na temat ewaluacji;
 • Potrzebne jest stworzenie sieci współpracy z tymi JST w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze ewaluacji;

Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować Katedrze Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej za udostępnienie sali i poczęstunek.

Opracowanie: Magdalena Urbańska i dr Jerzy Tutaj

Realizacja epidot.pl